Skočiť na hlavný obsah

Vedúci projektu: prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
Riešitelia:
2015: doc. PhDr. Ľubica Ilievová,PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Marek Drimaj, PhDr. Jana Jakobejová
2016: doc. PhDr. Ľubica Ilievová,PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Marek Drimaj, PhDr. Jana Jakobejová
2017: doc. PhDr. Ľubica Ilievová,PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.,
Anotácia (SK)
Interdisciplinárny projekt sa zameriava na analýzu historického a kultúrneho zázemia vzniku  univerzitných dizertácií a inauguračných prednášok, ktoré vyšli v rokoch 1775 - 1776 v Trnave, na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity a ich následnému sprístupneniu pre edukačné účely. Spisy reflektujú aktuálne vzdelanostné, hospodárske a sociálne pomery v meste a spracovávajú problematiku epidémie dyzentérie (úplavice), ktorá v tomto čase vplyvom viacerých faktorov vypukla. Riešitelia sa budú venovať dielam z hľadiska filologicko-kultúrneho, historického, sociálneho a s akcentom na ošetrovateľské postupy používané v tomto období a doplnia ich výskumom archívnych písomností týkajúcich sa epidémií. Výstupom projektu bude kritické latinsko-slovenské vydanie diela Pavla Jozefa Rodlspergera Dissertatio inauguralis medica sistens dysenteriam, quae Tyrnaviae anno MDCCLXXV epidemice grassata est (Tyrnaviae 1775), s rozsiahlou vedeckou štúdiou a pripojenými tézami inauguračných prednášok študentov v latinsko-slovenskom vydaní. Dielo je zaujímavé z hľadiska filologického, pretože obsahuje novotvary, ktoré obohatili slovnú zásobu latinčiny. Zároveň má významné postavenie v dejinách ošetrovateľstva a starostlivosti o infekčne chorých pacientov. Epidémie, ktoré postihli obyvateľstvo koncom 18. storočia, podnietili vznik zdravotníckych spolkov a dali základ pre budúce vzdelávanie profesionálneho ošetrovateľského personálu, ktoré sa naplno rozvinulo v 1. polovici 19. storočia.
Anotácia (ENG)
The Project deals with the analysis of the historical and cultural background of creation of two university dissertation theses which were published in 1775 in Trnava, at the Faculty of Medicine of the historical Trnava University. They both reflect the economic and social conditions of that time in towns and cover the topic of dysentery and plague epidemics, which broke out at that time as a result of several factors. The scholars are going to deal with the works from the historical and social perspectives and with focus on the treatment processes used at that time. The project output will be the critical Latin and Slovak edition of the work of Pavol Jozef Rodlsperger Dissertatio inauguralis medica sistens dysenteriam, quae Tyrnaviae anno MDCCLXXV epidemice grassata est (Tyrnaviae 1775), with an extensive scientific study. The work is interesting also from the philological perspective as it contains new forms which have enriched the Latin vocabulary. At the same time it has an important position in the history of nursing and care for patients suffering from infections. Epidemics which the population suffered from at the end of the 18th century initiated the origination of health societies and gave foundation for future education of professional nursing, which developed fully in the 1st half of the 19th century.