Skočiť na hlavný obsah

Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií (Cultural capital and school achievement: The role of culturally specific educational practices and executive functions)
Anotácia projektu
Pedagogické výskumy ukazujú veľmi silný vzťah medzi rodinným zázemím žiaka a jeho školskými výsledkami. Porovnávacie štúdie zdôrazňujú hlavne vplyv dostupnosti zdrojov pre vzdelávanie (vzdelanie rodičov, typ zamestnania rodičov, rozsah domácej knižnice apod.). Dostupnosť týchto zdrojov je zároveň indikátorom kultúrneho kapitálu rodiny. Súčasťou kultúrneho kapitálu sú však aj zručnosti a praktiky, ktoré rodičia uplatňujú v rámci výchovy. Na druhej strane, výskumy v psychológii ukazujú silný vplyv exekutívnych funkcií (hlavne inhibičnej kontroly a pracovnej pamäti) na školský úspech.
Cieľom projektu je overiť, či rôzne kultúrne špecifické výchovné praktiky uplatňované v rodinách s rozličným kultúrnym kapitálom povedú k rôznym výkonom v testoch exekutívnych funkcií a následne k odlišným školským výsledkom.
The project summary
Pedagogical studies indicate very strong relationship among a family background of a child and his/her school results. Comparatives studies emphasize mainly the influence of the availability of resources (education of parents, type of their employment, an extent of the home library etc.). Availability of these resources is an indicator of the cultural capital of a family.  On the other side, studies in psychology show strong influence of the executive functions (mainly of inhibitory control and working memory) on the success at the school.
The aim of the project is to verify if the different culture – specific educative practices use in the families with different level of cultural capital will lead to different results in the tests of executive functions and, subsequently, to different school results.
Riešiteľský tím:

 

2014

2015

2016

Pozn.

Mentel Andrej Mgr. PhD.

1000

500

500

Vedúci riešiteľ v r. 2014

Mathias Marek, Mgr. PhD.

0

500

500

Vedúci riešiteľ v r. 2015-16

Kráľová Ľuba PhDr. PhD.

1000

0

0

 

Jerotijević Danijela Mgr. PhD.

1000

500

500

 

Panáková, Jaroslava, Mgr. et MgA., PhD.

0

500

0

 

(Doktorand) Hajdúk Michal Mgr.

500

0

0

 

(Doktorand) Stoláriková Zuzana, Mgr.

0

500

500