Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0608/21

Projekt je zameraný na skúmanie vývoja osídlenia vo viacerých etapách kultúrneho vývoja so zámerom jeho porovnania s vývojom osídlenia v tejto oblasti. Vyhodnotenie archeologických nálezov z lokality Bratislava "Zlaté piesky", situovanej vo východnom predpolí Bratislavy zahŕňa aj analýzy paleobotanické a dendrochronologické, čo zvyšuje úroveň interdisciplinárneho výskumu. Do celkového hodnotenia je zahrnutých 600 sídliskových jám a 34 kostrových hrobov, z ktorých najmä pohrebisko a osada z doby laténskej (preskúmaný uzavretý celok s príbytkami a dielňou na spracovanie parohu) predstavujú kompletne odkryté areály, ktoré majú vzťah k osídleniu (keltské oppidum) a stredovekému centru (vo vrcholnom stredoveku) Bratislavy. Dôležitým je vyhodnotenie nálezov zo staršej fázy neolitu (kultúra lineárna a želiezovská skupina), ktoré z hľadiska ich výskytu v tejto oblasti predstavujú výnimočný nálezový súbor. Výsledky, ktoré sprístupnia poznatky o osídlení významného centra, budú mať pre vedeckú komunitu veľký význam i v širšom medzinárodnom prostredí.
Význam spracovania nálezových súborov a prírodovedné analýzy prinesú v širšom kontexte nové poznatky o vývoji osídlenia, a jeho vzťahu k historickému vývoju Bratislavy, v dobe laténskej a vo vrcholnom stredoveku. Úplne novým dokladom osídlenia bratislavského predpolia sú sídliskové nálezy z obdobia neolitu. Zachytenie náleziska z tohto obdobia v širšom území Bratislavy patrí k výnimočným. Jeho vyhodnotenie výrazne posunie poznanie o osídľovaní krajiny prvými roľníkmi na juhozápadnom Slovensku.

The purpose of the project is to examine settlement development in the archaeologically rich area of the eastern foreland of Bratislava from the Neolithic to the High Medieval Period. The primary goal is interdisciplinary research and complex treatment of unpublished material from the archaeological site Bratislava – Zlaté piesky. Partial results of earlier research indicate that the examination of this material and its analysis in a wider context will generate original and fundamentally new knowledge on the historical development of the south-western part of the Danubian Lowland.
The primary goal of the project is to analyse the cultural development and the nature of settlement in the south-western part of the Danubian Lowland from the Neolithic to the High Middle Ages. The project will also have partial goals, which will help achieve the primary goal of the project.
Partial goals:
- multidisciplinary research of finds from the archaeological excavation at the multicultural site Bratislava – Tesco
- completion of documentary work
- analysis of the specifics of the studied site (e.g. the combination of perimeter gutters and postholes of Neolithic houses, a La Tene antler workshop, specifics of the medieval burial rite etc.)
- summarisation of historical and archaeological knowledge from recent excavations in the area of Bratislava
- comparison of acquired knowledge in the wider context of previous knowledge
- presentation of excavation results at specific conferences focused on the Neolithic, the Celts and the Middle Ages
- compilation of a scientific monograph

Zloženie riešiteľského kolektívu:
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiaik – vedúci projektu
Mgr. Barbora Adamíková - doktorand