Skočiť na hlavný obsah


Študent počas štúdia magisterského stupňa prehlbuje svoje poznatky z latinského jazyka na úroveň synchrónneho a diachrónneho charakteru, taktiež si prehlbuje poznatky z politických a kultúrnych dejín antického Grécka a Ríma a okrem toho z reálií grécko-rímskej civilizácie a jej recepcie v Európe. Špecifikom trnavského študijného programu je zameranie na novolatinské písomníctvo, predovšetkým na literárnu produkciu s úzkymi vzťahmi k územiu dnešného Slovenska, a to ako v období renesancie, tak i v obdobiach neskorších (predovšetkým barok).

Absolvent magisterského stupňa je schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve vo vedeckovýskumnej oblasti a v mimoškolských zariadeniach rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, knižnice, archívy, cestovné kancelárie, galérie, múzeá a pod.). Štúdium na magisterskom stupni sa špecializuje najmä na zvládnutie gramatiky jazyka a na preklad a výklad diel predpísaných antických autorov (Titus Livius, Tacitus, Cicero; Propertius, Tibullus, Horatius) . Medzi priority patrí výskum literárnych tradícií antiky v novších historických obdobiach (humanizmus, barok), a to najmä so zreteľom na výskum latinskej spisby z produkcie prvej Trnavskej univerzity.

Teoretické vedomosti absolventa
- systematické poznatky synchrónneho a diachrónneho charakteru o latinskom jazyku,
- systematické poznatky synchrónneho a diachrónneho charakteru o gréckom jazyku,
- systematické poznatky o funkčných štýloch v konfrontácii s materinským jazykom,
- prehĺbené poznatky o politických a kultúrnych dejinách antického Grécka a Ríma,
- poznatky o reáliách grécko-rímskej civilizácie a jej recepcii v Európe, medievalistika a neolatinistika

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa
- praktické ovládanie gréckeho a latinského jazyka písmom,
- tvorivé aplikovanie poznatkov v praxi,
- sebavzdelávacie návyky a vedeckopoznávacie potreby,
- techniky samostatnej vedeckej práce.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

- pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen vedeckého kolektívu,
- akceptovať potrebu sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania,
- udržiavať kontakt s najnovšími vývinovými trendmi vo svojom odbore.


Predpokladané uplatnenie absolventa
- vedeckovýskumná oblasť
- mimoškolské zariadenia rozličného typu (vzdelávacie akadémie, redakcie, knižnice, archívy, cestovné kancelárie, galérie, múzeá a pod.)


Štruktúra študijného programu
dejiny a vývin latinského jazyka
dejiny a recepcia grécko-rímskej kultúry a civilizácie
teória a dejiny rímskej literatúry
teória a dejiny gréckej literatúry
medievalistika a neolatinistika
základy vedeckej práce a diplomová práca

Súčasťou štúdia podľa magisterského študijného programu je aj diplomová práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Diplomovou prácou študenti preukazujú schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy (a umenia) a tvorivo ich uplatňovať a používať. Rozsah diplomovej práce je minimálne 55 normotvorných strán textu formátu A4. Diplomová práca sa považuje za predmet a je hodnotená počtom 20 kreditov. Témy diplomových prác vypisuje a zverejňuje vedúci katedry. Študent si môže (okrem vypísaných tém) i sám navrhnúť tému svojej diplomovej práce. Študent najneskôr na konci štvrtého semestra odovzdá na katedre písomnú prihlášku s názvom diplomovej práce a súhlasom vedúceho/konzultanta diplomovej práce. Diplomová práca musí spĺňať príslušné formálne kritériá stanovené platnou štátnou normou. Termín odovzdávania diplomových prác určuje dekan v harmonograme štúdia. Študent sa môže zúčastniť štátnej skúšky iba ak obháji diplomovú prácu.