Skočiť na hlavný obsah

Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)

Absolventi odboru história (2. stupeň) sú pripravení pracovať ako kvalifikovaní odborní pracovníci (historici) vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity), v kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (agentúry, vydavateľstvá, fondy, spolky, domy kultúry), v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase, televízii a tlačených periodikách), ako aj v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva). Absolventi 2. stupňa štúdia sú kompetentní a spôsobilí uchádzať sa o štúdium na 3. stupni.

Teoretické vedomosti

Absolventi odboru História (2. stupeň) majú rozsiahle poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti, solídne teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú predpokladom pre kvalitné vykonávanie profesie historika. Vedomosti a zručnosti poslucháč rozvíja v konkrétnych rozširujúcich disciplínách zo slovenských a všeobecných dejín. V priebehu koncipovania diplomovej práce sa stávajú špecialistami na konkrétnu problematiku a pracujú na originálnom výskume.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru História (2. stupeň) dokážu aplikovať získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie pri riešení výskumného problému v historickom bádaní a výsledky výskumu publikovať v podobe vedeckého textu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru História (2. stupeň) sú schopní:

— uplatniť sa ako kvalifikovaní odborníci v oblasti historických vied

— kooperovať ako členovia pracovného tímu

— pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania

— udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo svojom odbore

— komunikovať na potrebnej úrovni v cudzom jazyku a presadiť sa v rámci profesie aj v zahraničí