Skočiť na hlavný obsah

Dĺžka štúdia: dva roky

Druhý, magisterský študijný program 16808 Dejiny a teória umenia obsahovo nadväzuje na bakalársky študijný program 16810 Dejiny a teória umenia. Je zameraný na dejiny a teóriu výtvarného umenia a rozvíja nosné disciplíny 1. stupňa profilovania absolventa. Magisterský študijný program Dejiny a teória umenia  sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov zodpovedajúcich súčasnému stavu vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
V porovnaní so štúdiom na tradičných sesterských katedrách je magisterský študijný program 16 808 Dejiny a teória umenia koncipovaný širšie a predpokladá profiláciu absolventa na špecialistu pre jednotlivé oblasti bádania. Popri hlbšom zameraní katedry na slovenské reálie sa zvláštna pozornosť venuje ochrane kultúrneho dedičstva a sakrálnemu výtvarnému umeniu, umeleckým remeslám a dizajnu, dejinám a teórii starého i súčasného umenia a architektúry, ako aj historickým a teoretickým aspektom kultúry a estetiky či kritike a interpretácii výtvarného umenia a architektúry. Na prednáškach i seminároch sú predmetom štúdia aj rozmanité špecifické témy a problematiky historickej, systematickej, teoretickej a metodologickej stránky dejín a teórie výtvarného umenia. Študenti sa zúčastňujú na odborných exkurziách doma i v zahraničí, ako aj na odbornej praxi. Katedra spolupracuje s domácimi i zahraničnými pracoviskami, ktoré sa zaoberajú štúdiom umeleckých a kultúrnych javov blízkych slovenskému prostrediu formou prednášok.

Podmienky prijatia študentov

Podmienky prijímacieho konania určuje dekan a schvaľuje Akademický senát Filozofickej fakulty TU. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskej štátnej skúšky z daného odboru, alebo príbuzných odborov.

Štruktúra študijného programu

Študent magisterského štúdia sa oboznamuje zo základnými odbornými témami a metódami v oblastiach:

 • teória umenia - metódy a techniky,
 • dejiny umenia,
 • analýza a interpretácia umeleckého diela a jeho špeciálnych kontextov,
 • kritika a publicistické žánre,
 • metodológia vedeckej práce: najnovšie trendy,
 • vizuálne umenie a médiá,
 • ročníkový výskumný projekt.

Súčasťou štúdia podľa magisterského študijného programu je aj diplomová práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Diplomovou prácou študenti preukazujú schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy (a umenia) a tvorivo ich uplatňovať a používať.

Katedra dejín a teórie umenia je zapojená do výmenných programov pre študentov CEEPUS a Erazmus+.

PROFIL ABSOLVENTA magisterského študijného programu

Cieľom vzdelávania magisterského študijného programu Dejiny a teória umenia je priviesť študenta k pochopeniu zmyslu a vývoja umenia v širšom kultúrno-spoločenskom a náboženskom rámci premien spoločnosti, z pohľadu najmodernejších humanitných disciplín. Preto komplexná príprava absolventa je zameraná na to, aby bol schopný odbornej aktivity vo sfére umenia a kultúry v organizáciách a na pracoviskách, ktorých zameranie určujú potreby umeleckého a kultúrneho rozvoja, ochrany kultúrneho dedičstva, výskumu i aktívnej podpory vzdelávacieho procesu národného spoločenstva.

V prípade magisterského študijného programu Dejiny a teória umenia tak ciele a merateľné vzdelávacie výstupy zahŕňajú nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa:

Vedomosti:

 • orientovať sa v mnohotvárnych podobách starého i súčasného umenia, v štruktúre disciplíny, odbornej terminológii vedy, v teórii jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,  
 • obsahovo i kontextovo poznať odborne zásadnú (dlhodobo uznávanú i aktuálnu) spisbu o jednom alebo viacerých z druhov umenia alebo kultúry,
 • orientovať sa v dejinách jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a rozumieť ich genéze i vzájomným kultúrno-spoločenským kontextom vo vzťahu ku všeobecným dejinám spoločnosti a kultúrnej pamäti,  
 • teoreticky poznať metódy analýzy a výskumu umeleckého diela alebo umeleckých diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu umenia (prípadne viacerých druhoch umenia, alebo fenoménov a kategórií kultúry),
 • definovať vzťah medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a percipientom
 • napísať jazykovo-štylisticky kultivovaný a náležite stupňu štúdia odborne koncízne a koherentne vystavaný text na zadanú tému, s využitím relevantných zdrojov prameňov a literatúry, rešpektujúc pravidlá citačnej etiky a požiadavku autorskej pôvodnosti svojej písomnej práce,   
 • rozpoznať inšpiračné zdroje z minulosti a pre ďalší vývoj,
 • samostatnej vedeckej práce pri realizácii rozsiahlejších výskumných výkonov.

Zručnosti:

 • „odborne vidieť“, teda samostatne identifikovať a analyzovať špecifické chronologické a lokálne štýlové detaily,   
 • porovnať, zaradiť a kriticky vyhodnotiť diela výtvarného umenia a architektúry v širších chronologických a lokálno-štýlových súvislostiach,
 • prepojiť formálne postupy a významové vrstvy diela s dobovými alebo súčasnými smermi vedeckého, filozofického a estetického myslenia,  
 • chápať vzťahové analýzy a presahy: napr. identifikovať typické, tradičné alebo naopak invenčné či jedinečné stránky umeleckého diela či architektúry z hľadiska jeho formálneho a obsahového spracovania,  
 • vysvetliť  metodologické prístupy k riešeniu zadaných úloh a zhodnotiť ich použitie v konkrétnych situáciách,  
 • zvládnuť digitálne zručnosti práce s PC programami v rozsahu splnenia zadania
 • pracovať s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami,
 • prejavovať sa kultivovane v rečovej komunikácii s inými.

Kompetencie:

 • prezentovať poznatky k určitej odbornej téme, získané štúdiom na prednáškach, seminároch i samoštúdiom zrozumiteľne, kreatívne a efektívne,
 • vypracovať si samostatne odbornú prezentáciu a sprievodný slovný komentár na vopred stanovenú tému, čím v sebe rozvíja odborné, pedagogické kompetencie, komunikačné a argumentačné zručnosti,
 • demonštrovať pripravenosť prezentovať vlastné myšlienky a adekvátne argumentačne reagovať na otázky a kritické námietky, ktoré v konečnom dôsledku vedú študenta k ich analytickej reflexii, objektívnemu vyhodnoteniu, zapamätaniu a ich ďalšiemu aplikovaniu,
 • kategorizovať kľúčové termíny odboru a logicky správne ich aplikovať vo vlastných výstupoch,  
 • prepojiť získané deklaratívne vedomosti a iné poznatky s konkrétnymi požiadavkami praxe a trhu práce, v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie, právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu, propagácie a marketingu alebo riadenia),
 • spolupracovať s inými odborníkmi na národnej i medzinárodnej úrovni,  napríklad pri organizácii a realizácii vedeckej práce a pri výskume,
 • samostatne a efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen aj ako vedúci tímu,
 • udržiavať kontakt s posledným vývojom v umení a vo vede.

Uplatnenie absolventa

Absolventi magisterského programu Dejiny a teória umenia už počas bakalárskeho štúdia získali základnú odbornú orientáciu v umenovednej a kultúrnej oblasti. Štúdiom na druhom stupni ešte prehĺbili svoje nadobudnuté deklaratívne a iné odborné znalosti, zručnosti a kompetentnosti tak, aby sa zosúladili s konkrétnymi požiadavkami praxe a trhu práce. Takto pripravení môžu nastúpiť na miesta a pozície vyžadujúce samostatné vykonávanie náročných odborných činností.

Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vo všeobecnosti vykonávať:

 • v masmediálnej propagácii umenia, v interdisciplinárnej mediálnej oblasti, žurnalistike a publicistike,  
 • pedagogicky pôsobiť v umeleckom školstve na prvom a druhom stupni vzdelávacej sústavy SR, na umeleckých základných (ZUŠ) a príbuzných kultúrno-vzdelávacích stredných školách,
 • v odborných porotách a komisiách, v špecializovaných fondoch, nadáciách a neziskových organizáciách, kde sa podieľa na tvorbe dlhodobých stratégií a formovaní kultúrnej politiky,
 • v odborných pozíciách historika umenia vo verejných, cirkevných i súkromných  umeleckých, kultúrnych a pamäťových inštitúciách (galérie, múzeá, aukčné siene, archívy, knižnice a pod.),
 • manažérsku pozíciu správy a organizácie kultúrnych, výtvarných a multimediálnych projektov na domácej aj zahraničnej úrovni,  
 • nakoľko absolvent magisterského štúdia aktívne ovláda dva cudzie jazyky,  je schopný pokračovať v doktorandskom štúdiu vo vlastnom ako aj v príbuznom študijnom odbore.

Konkrétnejšie možnosti uplatnenia absolventov sú predovšetkým v nasledovných povolaniach: historik a teoretik umenia;, pamiatkar-výskumník, odborný pracovník pamiatkového úradu, vysokoškolský a stredoškolský (stredné umelecké školy) pedagóg uvedených disciplín, kurátor umeleckej zbierky v múzeu alebo galérii, kurátor alebo organizátor (riaditeľ) výstavných podujatí, vydavateľ a editor odbornej a vedeckej literatúry, manažér kultúrnych, výtvarných a multimediálnych projektov na domácej aj zahraničnej úrovni, pracovník v oblastiach manažovania ľudských zdrojov vyžadujúcich si odbornosť a široký rozhľad s presahmi do sféry umenia a kultúry a pod.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov v praxi

Podľa stránky „Uplatnenie: po stopách absolventov“ bol k 30. júnu 2020 realizovaný prieskum na vzorke 16 absolventov (87% ženy /13% muži) 2. stupňa študijného programu Dejiny a teória umenia z roku 2018. Z nich bolo 94 % zamestnaných (vrátane SZČO) a 6% absolventiek bolo na materskej dovolenke. Zamestnanie spravidla získali v Bratislavskom a Trnavskom kraji, čiastočne aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Hoci hneď po štúdiu bolo vo vyštudovanom odbore zamestnaných 33% absolventov, po roku tento počet klesol k 25% a po dvoch rokoch predstavovali zamestnanci v odbore len 7%. Zamestnaným absolventom trvalo nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer v odbore v priemere 105 dní. Mimoriadne pozitívnym faktom však zostáva, že nik z týchto absolventov nebol po dvoch rokoch od ukončenia štúdia nezamestnaný!

Podľa rovnakého webového zdroja sa realizoval podobný prieskum aj medzi čerstvými absolventmi, teda tými, ktorí 2. stupeň študijného programu Dejiny a teória umenia ukončili v roku 2019: štúdium vtedy úspešne ukončilo 13 absolventov (85% ženy / 15% muži). Z nich bolo k 30. júnu 2020 zamestnaných 77% (vrátane DVP). Zamestnanie spravidla získali v Bratislavskom a Trnavskom kraji, čiastočne aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Do pol roka po ukončení štúdia bolo vo vyštudovanom odbore zamestnaných 38% absolventov, postupne však tento počet klesol na 11%. Zamestnaným absolventom trvalo nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer v odbore v priemere 47 dní. Počet nezamestnaných absolventov daného ročníka vo svojom odbore tak k 30. júnu 2020 predstavoval 23%.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že absolventi, ak majú záujem pracovať vo vyštudovanom odbore, si svoje zamestnanie našli. Časť z nich sa na pracovnom trhu vo vyštudovanom odbore neuplatnila kvôli aktuálnym materským povinnostiam, časť zrejme aj kvôli  slabšiemu nástupnému platu absolventa zamestnaného v odbore (v porovnaní s inými oblasťami VŠ vzdelania). Treba však zdôrazniť, že selekciu na pracovnom trhu ovplyvnila kvalita študijných výsledkov jednotlivých absolventov tak, ako ju bolo vidieť už počas doby ich štúdia. Teda schopnosť získať zamestnanie vo vyštudovanom odbore je vo veľkej miere aj komplexným faktorom individuálnych vedomostí, zručností a kompetencií každého absolventa osobitne.

Úspešní absolventi

Možno konštatovať, že absolventi Mgr. štúdia Dejín a teórie umenia za celé obdobie jestvovania pracoviska, ale zvlášť v posledných 10 rokoch, pokryli zásadnú časť pracovného trhu v odbore: dnes teda jestvuje celá sieť úspešných absolventov zamestnaných vo verejnej správe, alebo ako SZČO či osoby pracujúce na DVP vo vyštudovanom odbore. Absolventov Mgr. štúdia trnavskej katedry nájdeme vo väčšine múzeí a galérií na Slovensku, na prakticky všetkých krajských pamiatkových úradoch, ďalší pracujú ako kultúrno-osvetoví pracovníci napr. na mestských či krajských úradoch, prípadne v aukčných sieňach, alebo vyučujú odborné umelecké predmety na ZUŠ a stredných školách.   
 
Z množstva úspešných absolventov Mgr. štúdia Dejín a teórie umenia FF Trnavskej univerzity v Trnave uvádzame aspoň niekoľkých:
 
Mgr. Peter Megyeši, PhD.
– pedagóg Katedra dejín a teórie umenia FF Tu v Trnave,

Mgr. Ján Kralovič, PhD.
– pedagóg Katedra teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave,

doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
– pedagóg Katedra teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave,

Mgr. Miroslav Haľak, PhD.
– kurátor múzea Belvedere vo Viedni,

Mgr. Tímea Máteová
– riaditeľka SNM-Múzea Betliar,

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
– riaditeľka GMB v Bratislave,  

Mgr. Ivana Janáčková
– riaditeľka SNM-Múzeum Červený Kameň,

Mgr. Alexandra Tamásová, PhD.
– kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia,

Mgr. Barbora Tribulová
– vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky,

Mgr. Andrea Smitková
–  vedúca Oddelenia správy a muzealizácie zbierok SNM-Múzeum  Bojnice,  

Mgr. Richad Pročka, PhD.
– pamiatkar, KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany,  

Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková
– pamiatkar, KPÚ Prešov,

Mgr. Marián Piatrov
– odborný radca,  KPÚ Banská Bystrica

Mgr. Veronika Chňupková
– odborná pracovníčka Turisticko-informačné centrum v Holíči (Zámok Holíč),

Mgr. Stanislava Šuliková, PhD.
– kurátorka, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom  Mikuláši,  

Mgr. Jozef Tihányi
– kurátor zbierok, SNM-Múzeum Červený Kameň,  

Mgr. Ľudmila Kasaj Polačková
– kurátorka zbierok, Nitrianska galéria v Nitre,  

Mgr. Filip Krutek
– kurátor zbierok, Galéria Jána Koniarka v Trnave.