Skočiť na hlavný obsah

VEGA 1/0836/17.

Medzi literatúrou a vedou. Modernizácia aktuálneho ponímania hraníc literárnych žánrov v reprezentatívnej produkcii historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777).

 

Výskumným cieľom projektu je myšlienková, jazyková, estetická a kultúrno-historická analýza pôvodných diel z produkcie akademickej tlačiarne Trnavskej univerzity v 17. a 18. storočí s osobitným zreteľom na tlače, ktorých autormi boli pedagógovia filozofickej fakulty historickej Trnavskej univerzity, predovšetkým tých, ktoré vyšli pri príležitosti slávnostných promócií absolventov (tzv. promočné spisy). Filologický prístup k textom však predstavuje len základnú rovinu výskumu, určitú platformu, ktorá sprístupní svet filozofického myslenia na historickej Trnavskej univerzite ďalšiemu bádaniu a predovšetkým filozofickému rozboru. Filozofia vo vtedajšom systéme vied zaujíma centrálnu pozíciu univerzálnej vedy, čo sa v súvekej literatúre prejavuje tak, že myšlienkové postoje výrazných osobností filozofie (obyčajne profesorov univerzity) sa objavujú aj v dielach, ktoré sa z hľadiska teórie literárnych žánrov nepovažujú za odborné, ale najlepšie sa charakterizujú ako tzv. žánre naratívne.

 

Between literature and science. Modernization of the actual views on the limits of the literary genres in the representative literary production of the Universitas Tyrnaviensis (1635 - 1777).

The main goal of the project in research is the linguistic, aesthetic, culturally–historical and thought analysis of the genuine literary works published by the Universitas Tyrnaviensis (1635 – 1777) in the 17th and 18th centuries with a special regard to those produced by the professors of the Faculty of Arts. The philological approach to the texts, however, will provide only a basic framework of the interpretation, a platform that will make the world of the contemporary Tyrnavian philosophical thought accessible to further research, especially for the analysis of the philosophical aspects of the texts. Philosophy clearly occupies a central position of a universal science in the contemporary scholarly system of the arts. This is quite apparent also in the texts and works that are not considered or categorized as philosophical by the modern scholarly views, but rather as representatives of different literary genres (rhetoric, poetic and narrative genres on one hand, scientific discourse on the other). 

Riešiteľský kolektív:

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Zástupca: Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Riešitelia: Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.

Prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

 

Mgr. Lenka Fišerová