Skočiť na hlavný obsah

Postavenie rehoľných komunít v stredovekej spoločnosti malo veľký význam nielen pre formovanie alokovaného prostredia (jeho spoločenskú alebo hospodársku kultiváciu), ale nezriedka aj prestížny charakter. Kláštory a konventy tak na našom území v stredoveku zohrali významnú úlohu, lebo práve cez komunikačné kanály s vlastnou generálnou kapitulou a materskými konventmi nadväzovali priamy kontakt s celoeurópskymi politickými a kultúrnymi udalosťami.  Kláštorne zariadenia mali veľký význam nielen v duchovnej oblasti, ale osobitne dôležitý bol ich vplyv v ďalších sférach spätých s hospodárskym, kultúrnym, ale aj politickým a právnym životom obyvateľstva. Význam stredovekých kláštorov akcentuje aj ich pomerne veľký počet, ktorý pre obdobie stredoveku možno predbežným výskumom dokladovať v takmer 80 kláštorných jednotkách. Dokumentovaním prítomnosti a pôsobnosti týchto konkrétnych kláštorných zariadení možno priblížiť ich význam a mieru vplyvu na formovanie stredovekej spoločenskej štruktúry na našom území.
Anotácia (ENG)
Monasteriologia Slovaciae mediaevalia. The social role of medieval monasteries in Slovakia.
Status of religious communities in medieval society was very important not only for the formation of the allocated environment (its social or economic cultivation), but also not infrequently prestige. Monasteries and convents both in our country in the Middle Ages played an important role, because through their communication channels with own General Chapters and the parent convents made direct contact with the all-European political and cultural events. Monasteries devices were very important not only in the spiritual realm, but also important was their influence in other spheres related to economic, cultural as well as political and legal life of the population. Emphasizing the importance of medieval monasteries is also seen from their relatively large number that may be preliminary researched in nearly 80 monastic units. Documenting the presence and scope of these particular monastic establishments can bring their relevance and degree of influence on the formation of medieval structure in our country.
Zloženie riešiteľského kolektívu
Rok 2014:
Vedúci projektu: Vladimír Rábik, prof. PhDr. PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Miloš Marek, doc. Mgr. PhD.
Spoluriešitelia: 
Richard Marsina, Dr. h. c. prof. PhDr. DrSc.
Labanc Peter, Mgr. PhD.
Tibenský Martin, Mgr. PhD.
Hrubý Tomáš, Mgr.
Lančarič Adrián, Mgr.
Žažová Henrieta, PhDr. PhD.
Rok 2015:
Vedúci projektu: Vladimír Rábik, prof. PhDr. PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Miloš Marek, doc. Mgr. PhD.
Spoluriešitelia: 
Richard Marsina, Dr. h. c. prof. PhDr. DrSc.
Labanc Peter, Mgr. PhD.
Tibenský Martin, Mgr. PhD.
Hrubý Tomáš, Mgr.
Lančarič Adrián, Mgr.
Žažová Henrieta, PhDr. PhD.
Rok 2016:
Vedúci projektu: Vladimír Rábik, prof. PhDr. PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Miloš Marek, doc. Mgr. PhD.
Spoluriešitelia: 
Labanc Peter, Mgr. PhD.
Tibenský Martin, Mgr. PhD.
Žažová Henrieta, PhDr. PhD.
Júlia Kotrusová, Mgr.
Lančarič Adrián, Mgr.
Rok 2017:
Vedúci projektu: Vladimír Rábik, prof. PhDr. PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Miloš Marek, doc. Mgr. PhD.
Spoluriešitelia: 
Labanc Peter, Mgr. PhD.
Tibenský Martin, Mgr. PhD.
Žažová Henrieta, PhDr. PhD.
Pavol Jakubčin, Mgr. PhD.
Júlia Kotrusová, Mgr.