Skočiť na hlavný obsah

Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie); Nexus Slavorum Latini: Inter-Slavonic Relations and Parallels as Mirrored in Neo-Latin Literature, XVIth – XIXth cc.
Anotacia (SK):
Predkladaný projekt je založený na spojení slavistiky s neolatinistikou. Takáto koncepcia výskumu staršej literárnej kultúry môže byť prínosná pre obidva zúčastnené odbory: Medzinárodná neolatinistika sa dosiaľ orientovala prevažne na centrá renesančného humanizmu a západnú časť Európy. Druhú polovicu kontinentu, ktorá je z väčšej časti slovanská, pozná len málo. Keď uvážime fakt, že práve medzi Slovanmi (v Čechách, Poľsku, na Slovensku a v Chorvátsku) sa latinský jazyk ako komunikačný prostriedok udržal najdlhšie (v Chorvátsku a na Slovensku až do polovice 19. storočia), uvedomíme si, že slavistika bez výskumu latinskej kultúry slovanských národov by bola neúplná. V projekte budeme venovať pozornosť vybraným latinským literárnym pamiatkam 16.-19. storočia, v ktorých sa odzrkadľujú medzislovanské vzťahy a súvislosti.
Anotacia (Ang):
The proposed project is based on the combination of Slavistics and Neo-Latin studies. This concept of exploring early modern literary culture may be beneficial for both the fields involved in this project: International Neo-Latin research has thus far been focused mainly on the centres of the Renaissance humanism and the western part of Europe in general. The other part of the continent, which is predominantly Slavonic, has been but scarcely reflected internationally. If we take into consideration the fact that it was among the Slavonic peoples (in Bohemia, Poland, Slovakia and Croatia) that the Latin language remained in use longest, it becomes obvious that Slavistics would be incomplete without research into the Latin culture of the Slavs. The project team will concentrate on some selected Latin literary monuments from the 16th to 18th centuries, in which inter-Slavonic connections and parallels are manifestly apparent.
Zloženie riešiteľského kolektívu za každý rok riešenia projektu
Vedúci projektu za SAV: Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (SAV)
Spoluriešiteľ za FF TU: Mgr. Katarína Karabová, PhD.