Skočiť na hlavný obsah

Projekt KEGA 016TTU-4/2020

Cieľom projektu je inovácia obsahu informačných zdrojov na základe súčasných a budúcich výskumov primárne vo forme vysokoškolských učebníc a monografie k predmetu Dejiny slovenského politického myslenia. Uvedený predmet je jedným z profilových predmetov v rámci jadra prvého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore politológia. Zmyslom projektu je primeranou formou pre vysokoškolského poslucháča zmapovať dejiny a vývoj moderného slovenského politického myslenia najmä v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. V tomto období, aj vzhľadom na formovanie ideových a programových východísk slovenského národotvorného programu, dochádzalo k intenzívnej výmene myšlienok a názorov na význam existencie národov v dejinách a jednotlivých štátnych útvaroch, ako aj reinterpretácii obsahu patriotizmu a úloh štátu v kontexte úsilia realizovať princípy národnej rovnoprávnosti, politickej slobody a občianskych práv.

New Findings in Research of History of Slovak Political Thought and its Implementation to the Study Materials

Goal of the project is renovation and diversification of the information sources, according to recent and future research, primary in the form of the university textbook for the course History of the Slovak political thought. The subject is, according to description of the political science in Slovakia, one of the main courses for the bachelor study of political science. The intention of the project is to, in understandable and clear way, explain to the political science students history and development of Slovak political thought and political philosophy of Slovak political thinkers of the 19th century and first half of the 20th century. In the context of the development of Slovak national programme, lively exchange of the ideological and programme views took place among Slavic elites within the Habsburg monarchy as well as broader. These discussions had strong influence on the Slovak political thinkers and their ideas regarding the nation-building; especially on their ideas regarding the patriotism, national equality, civic rights other determinants of modern collective identity of Slavic nations.

Zloženie riešiteľského kolektívu 2020 - 2022:
PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.  – vedúci projektu
PhDr. Pavol Krištof, PhD. – zástupca vedúceho projektu
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. – spoluriešiteľ projektu