Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0148/23

Hospodárske dejiny ako integrálna súčasť dejín majú svoje pevne stanovené miesto v systéme historickej vedy, pretože bez ich poznania nie je možné zachytiť mnohé iné súvislosti v dejinnom vývoji. Predmetom projektu je výskum hradných panstiev na západnom Slovensku v období novoveku, a ich hospodárskeho a sociálneho vývoja. Ten zahŕňa výskum celej škály vzťahov a výsledkov ľudskej činnosti, kde môžeme panstvá definovať ako výrobné podniky v kontexte rastlinnej a živočíšnej výroby, lesníctva, domácej a cechovej remeselnej výroby, manufaktúr, obchodu, cenových a mzdových vzťahov, vývoja priemyselných odvetví, dopravy a v mnohých ďalších kategóriách a súvislostiach.
Bližšie si všimneme hospodárske pomery s dôrazom na poľné hospodárstvo, živočíšnu výrobu, poľovníctvo, rybolov, lesné hospodárstvo, remeselníctvo, a v neposlednom rade obchod a peňažné hospodárenie  na vybraných panstvách na území Bratislavskej a Nitrianskej stolice (panstvá Pezinok, Smolenice, Korlát, Dolná Krupá, Ostrý Kameň, atď.).

The castle estate in modern times and it´s structural transformations

A subject of the project is the research of the castle estates in western Slovakia in the period of modern times, and their economic and social development. It includes the research of whole range of relationships and results of human activity where we can define the estates as the manufactories in the context of the plant and animal production, forestry, domestic and guild craft production, manufacturories, trade, price and wage relations, development of the industries, transport and in the many other categories and contexts.
We will notice near the economic conditions with emphasis on agriculture, animal production, hunting, fish farming, forestry, crafts, trade and cash management on the selected estates in the territory of districts Bratislava and Nitra (the estates Pezinok, Smolenice, Korlát, Dolná Krupá, Ostrý Kameň, etc.).

Zloženie riešiteľského kolektívu 2023
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., univ. prof. - vedúca projektu
Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
Mgr. Michal Franko, PhD.
Mgr. Mária Letzová