Skočiť na hlavný obsah

Odlišné fungovanie položiek (DIF) vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch (Differential item functioning in selected personality and cognitive tests).
Anotácia (SK)
Koncept odlišného fungovania položiek (angl. differential item functioning) je teoreticko-výskumným uchopením riešenia problému skreslenia (angl. bias) na úrovni položiek. Identifikuje možné skreslenia testových výsledkov pochádzajúcich z príslušnosti k určitej skupine, ktorá je takýmto skreslením zvýhodnená či znevýhodnená. Projekt je zameraný na aplikáciu metódy DIF na slovenských mutáciách štandardných osobnostných a kognitívnych testov s cieľom identifikovať možné skreslenie na úrovni položiek. Analýza DIF je realizovaná vzhľadom na príslušnosť k bežným sociodemografických skupinám ako je pohlavie, typ bydliska, religiozita atd. Navzájom sú porovnané aj jednotlivé metódy analýzy DIF.
Anotácia (ENG)
Concept of differential item functioning (DIF) is theoretical and research method for solution of bias problem at item level. It identifies possible bias of test result coming from membership in certain group, which is favoring or handicapping by this bias. The project is focused on the application of DIF in Slovak versions of standard personality and cognitive tests. The goal is to identify possible bias of these tests at the item level. DIF analysis is applied on common socio-demographic groups as gender, type of residence, religiosity etc. The project also includes mutual comparisons of different DIF methods.
Riešiteľský kolektív 2015
Prof. Peter Halama, PhD.
PhDr. Peter Žitný, PhD.
Riešiteľský kolektív 2016
Prof. Peter Halama, PhD.
PhDr. Peter Žitný, PhD.
Mgr. Michal Kohút