Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0518/20

Výskumný projekt sa zameriava na preskúmanie odpustenia z pohľadu psychológie, identifikáciu súvisiacich premenných a popísanie vzťahu odpustenia k psychickému zdraviu. Podľa doterajších zistení má odpustenie v intervencii a terapii pozitívny efekt na viaceré aspekty psychického zdravia. Výsledky výskumov týkajúce sa vzťahu odpustenia k intrapersonálnym a interpersonálnym premenným sú však nejednoznačné. Projekt sa zameriava na identifikáciu osobnostných, emocionálnych a kognitívnych (tzn. intrapersonálnych) a sociálnych (tzn. interpersonálnych) prediktorov odpustenia u jednotlivca, ako i kvalitatívne skúmanie procesu odpustenia, s cieľom obohatiť doterajšie poznanie v tejto oblasti. Súčasťou projektu je i adaptácia a psychometrická analýza slovenských verzií metód na meranie odpustenia a testovanie efektu intervencie odpustením na vybrané indikátory psychického zdravia.

The aim of this research project is to examine forgiveness in the context of psychology, identify related variables, and describe the relationship of forgiveness to mental health. According to previous research findings, forgiveness intervention and forgiveness therapy have a positive effect on several aspects of mental health. However, the results of the studies on the relationship of forgiveness to intrapersonal and interpersonal variables are ambiguous. The project focuses on identifying personality, emotional and cognitive (i.e. intrapersonal) and social (i.e. interpersonal) predictors of forgiveness of an individual, as well as on qualitative examination of the forgiveness process, in order to enrich the existing knowledge in this area. The project also includes adaptation and psychometric analysis of Slovak methods for measuring forgiveness and testing the effect of the forgiveness intervention on selected indicators of mental health.

Zloženie riešiteľského kolektívu:
Mgr. Lucia Záhorcová, PhD. – vedúca projektu
Ing. et Mgr. Peter Teličák, PhD.
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Mgr. Mário Schwarz, PhD.