Skočiť na hlavný obsah

Číslo projektu: KEGA 004TnUAD-4/2020


Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vysokoškolskú učebnicu latinského jazyka pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo. Obsah učebnice bude reflektovať potreby platnej legislatívy, súčasnej klinickej praxe a trhu práce. Nosnými inovatívnymi prvkami tvorby učebnice bude excerpovanie sesterských diagnóz podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2005 a medicínskych diagnóz (podľa MKCH 10) z medicínskych odborov podľa Nariadenia vlády SR 296 z roku 2010. Na základe excerpcie sa vytvorí korpus základnej slovnej zásoby učebného textu. Optimalizácia a inovatívnosť učebnice bude taktiež spočívať v zavedení gamifikačných prvkov. Vytvorená učebnica bude primárne určená pre študentov nelekárskeho zdravotníckeho študijného odboru Ošetrovateľstvo, na vzorke ktorých sa aj pilotne otestuje. Získané poznatky a zručnosti z projektovej činnosti bude projektový tím prezentovať na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí.


The aim of the project is to create an innovative Latin textbook for university students studying Nursing. The content of the book will reflect the requirements of the applicable legislation, contemporary clinical practice and labour market. The fundamentally innovative element of the textbook is the inclusion of excerpts relating to diagnoses made by nursing staff as provided in the Decree from the Ministry of Health of the Slovak Republic of 2005 and diagnoses (in accordance with ICD-10) from the branches of medicine pursuant to the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 296/2010. These excerpts will form the corpus of the basic vocabulary of the didactic text. Equally, the inclusion of gaming elements will also contribute to the optimisation and innovative character of the textbook. This textbook is mainly intended for non-medical students following a course of study in Nursing and initially will be tested on a sample of these students. The project team will present the information and skills acquired through the project activities at scientific and professional events in Slovakia and abroad.


Obdobie riešenia: 2020-2022
Hlavné riešiteľské pracovisko: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Spoluriešiteľské pracovisko: Trnavská univerzita
Riešitelia za Trnavskú univerzitu:
     doc. Erika Juríková, PhD. (zodpovedný riešiteľ)
     doc. Jana Boroňová, PhD.
     Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.