Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0688/18

Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Charitatívne ošetrovateľstvo na Slovensku úzko súviselo so zakladaním a rozvojom mníšskych rádov, reholí, kongregácií špecializovaných na ošetrovateľskú činnosť a ich činnosťou v kláštoroch, špitáloch, chudobincoch a neskôr v nemocniciach. Motiváciou ich činnosti bola pomoc blížnemu a uľahčenie utrpenia chorým a chudobným v duchu nasledovania Ježiša Krista v kontexte biblických textov. Na Slovensku bola ošetrovateľská starostlivosť najviac zastúpená a poskytovaná Kongregáciou Milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá spravovala vlastnú ošetrovateľskú školu v Bratislave. Projekt sa zameria na analýzu činnosti Kongregácie v oblasti ošetrovateľského vzdelávania v kontexte jej pastoračnej charizmy. Obsahom a zameraním ide o špecifickú problematiku cirkevných dejín. Ďalším cieľom bude zmapovať význam Kongregácie pre zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti na príklade župnej nemocnice v Zlatých Moravciach, a tak podať komplexný obraz činnosti Kongregácie v oblasti ošetrovateľstva na Slovensku.

 

Charitable nursing in Slovakia was closely related to establishment and development of monastic orders, monastic societies, congregations specialised in nursing activities and their activities in monasteries, spitals, almshouses and later on, in hospitals. The motivation of their activities was assistance to fellow human beings and easement of suffering of the ill and poor in the spirit of following Jesus Christ in the context of biblical texts. In Slovakia, the nursing care was mostly provided by the Congregation of Sisters of Mercy of the Holy Cross, which administered its own nursing school in Bratislava. The project will focus on an analysis of the activities of Congregation in the field of nursing education in the context of their pastoral charisma. In terms of the subject matter and focus, it is a specific issue of ecclesiastical history. Another objective is to examine the importance of Congregation in providing health care in Slovakia.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu za FF TU:

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSC.

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Mgr. Miroslava Trogová