Skočiť na hlavný obsah

Trnava 6. apríl 2023
TU_318-2023/2

 

V súlade s výzvou predsedu AS TU (TU_74-2023/1600-2) a na základe výsledkov hlasovania (TU_320-2023) senát fakulty vymenoval volebnú komisiu pre voľby, ktoré sa budú konať v termíne 2., 3. a 4. mája 2023 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod., v tomto zložení:

Predseda volebnej komisie:
Mgr. Michal Kohút, PhD.

Členovia volebnej komisie zo zamestnaneckej časti:
doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Členovia volebnej komisie zo študentskej časti:
Jakub Ondrášik
Ľubica Pinková
Nikol Slichová
Denisa Želinská

Do senátu univerzity môže kandidovať len študent, ktorý je zapísaný v zozname voličov. Členov akademického senátu univerzity volia v tajnom hlasovaní členovia akademickej obce. Akademickú obec tvoria študenti študijného programu 1., 2. a 3. stupňa v dennej forme štúdia. Návrh kandidáta obsahuje meno, priezvisko študenta a údaj o tom, či má na fakulte zapísaný študijný program v dennej forme štúdia, ročník štúdia a písomný súhlasu kandidáta s návrhom. Návrhy kandidátov je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie na dekanát do rúk pani Čaplovej najneskôr 25. apríla do 12:00 hod. Predseda volebnej komisie následne vyhotoví zoznamy kandidátov a zverejní ich na úradnej výveske fakulty ako aj na jej webovom sídle. Voľby sa konajú vo vestibule pred vrátnicou Filozofickej fakulty TU, t.j. v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

 

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD., v.r.
predseda AS FF TU

Stiahni PDF