Skočiť na hlavný obsah

 

V zmysle zásad volieb do AS FF TU vymenúvam volebnú komisiu pre voľby, ktoré sa budú konať v termíne 25., 26. a 27. apríla 2022 v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod., v tomto zložení:

Predseda volebnej komisie:
Mgr. Michal Kohút, PhD.

Členovia volebnej komisie zo zamestnaneckej časti:
Mgr. Jozef Kordoš, PhD.
Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

Členovia volebnej komisie zo študentskej časti:
Mgr. Patrik Havan
Bc. Žofia Dršťáková
Jakub Ondrášik
Ľubica Pinková
Alex Pavlač

Do senátu fakulty môže kandidovať len ten zamestnanec alebo študent, ktorý je zapísaný v zozname voličov. Členov akademického senátu fakulty volia v tajnom hlasovaní členovia akademickej obce. Akademickú obec tvoria akademickí zamestnanci a študenti študijného programu prvého, druhého a tretieho stupňa v dennej forme štúdia. Návrh kandidáta za študentskú časť obsahuje meno, priezvisko študenta a údaj o tom, či má na fakulte zapísaný študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia a ročník štúdia. Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi volebnej komisie, pričom podmienkou na zaradenie kandidáta je predloženie písomného súhlasu kandidáta s návrhom. Voľby do zamestnaneckej časti senátu sa uskutočňujú vo viacerých volebných obvodoch. Počet volebných obvodov pre zamestnaneckú časť zodpovedá počtu katedier fakulty, pričom každá z katedier vytvára jeden volebný obvod. Volebné právo člena zamestnaneckej časti akademickej obce možno uplatniť len vo vzťahu k volebnému obvodu, ktorý tvorí pracovisko, kde príslušný člen zamestnaneckej časti akademickej obce vykonáva svoj hlavný zamestnanecký pomer na plný pracovný úväzok. Do zamestnaneckej časti AS FF TU sa kandidátna listina uzatvára v dvoch kolách. V prvom kole musí byť najneskôr desať pracovných dní, t.j. do 8. apríla do 12:00 hod, pred začiatkom konania volieb uzavretá a zverejnená kandidátna listina za zamestnaneckú časť akademickej obce. Ak táto kandidátna listina nie je úplná, teda ak niektorý volebný obvod zamestnaneckej časti akademickej obce nenavrhol žiadneho kandidáta, prejde v druhom kole právo navrhnúť kandidáta na ďalší volebný obvod v poradí analogicky podľa zásad uvedených v § 4 ods. 1. Návrhy kandidátov z prípadného 2. kola za zamestnaneckú časť a za študentskú časť do AS FF TU je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie na dekanát do rúk pani Čaplovej najneskôr do 15. apríla do 12:00 hod. Predseda volebnej komisie následne vyhotoví zoznamy kandidátov a zverejní ich na úradnej výveske fakulty ako aj na webovom sídle fakulty. Voľby do zamestnaneckej časti sa budú konať na sekretariáte dekanátu (1. poschodie) a do študentskej časti vo vestibule pred vrátnicou Filozofickej fakulty TU, t.j. v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave. Ustanovujúce zasadnutie senátu fakulty je na druhý deň po skončení volieb t.j. 28. apríla o 14:00 hod v miestnosti 3P1.

PhDr. Peter Žitný, PhD., v.r.
predseda AS FF TU

Stiahni PDF