Skočiť na hlavný obsah

 

Na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil akademický senát FF TU v korešpondenčnom hlasovaní TU_332-2022 dňa 22. apríl 2022 voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na deň:

28. september 2022 o 14:00 hod.
v miestnosti 3P1, Hornopotočná 23, Trnava

Na 1. riadnom zasadnutí dňa 28. apríla 2022 bola senátom fakulty podľa čl. 10 a ods. 8 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zvolená trojčlenná Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zložení:

Predseda volebnej komisie:
PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Člen volebnej komisie zo zamestnaneckej časti:
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Člen volebnej komisie zo študentskej časti:
Bc. Dominika Monika Koritková

Podľa čl. 10 ods. 3 a 4 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave má právo navrhovať najviac jedného kandidáta na funkciu dekana akademický senát fakulty, členovia akademického senátu fakulty a členovia akademickej obce fakulty.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) profesijný životopis uchádzača,

b) vedecko-pedagogickú charakteristiku uchádzača,

c) písomný súhlas uchádzača.

Návrh kandidáta na funkciu dekana fakulty musí byť doručený v písomnej forme predsedovi volebnej komisie najneskôr do 21. septembra 2022 do 12:00 hod. Predseda volebnej komisie následne vyhotoví zoznam kandidátov na funkciu dekana a zverejní ho na úradnej výveske fakulty.

 

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD. v. r.
predseda AS FF TU

Stiahni PDF