Skočiť na hlavný obsah

VEGA 1/0645/17

Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia

Predmet hospodárskych dejín ako integrálnej súčasti dejín má svoje pevné miesto v historickej vede, pretože bez jeho poznania nemožno zachytiť súvislosti a vzťahy v historickom vývoji. Predmetom hospodárskych dejín je skúmanie celej škály vzťahov a výsledkov ľudskej činnosti, kam môžeme zaradiť panstvá ako výrobné podniky, rastlinnú a živočíšnu výrobu, lesníctvo, baníctvo, domácu a cechovú remeselnú výrobu, manufaktúry, obchod, cenové a mzdové vzťahy, vývoj priemyselných odvetví, dopravu a mnohé iné kategórie, ktoré súvisia so štátom alebo menšími hospodárskymi jednotkami. Je prirodzené, že výskum hospodárskych dejín zatiaľ nepostihol celú svoju problematiku. Osobitne významné miesto v hospodárskych dejinách predstavovalo panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia. Panstvo môžeme charakterizovať ako ekonomický subjekt, ktorý vyrábal statky a služby, ponúkal ich na trhu tovarov, a na trhu vytváral dopyt po výrobných faktoroch potrebných pre ich výrobu.

 

The economic history as an integral part of history has got the compact position in  the historical science, because without this knowledge, there is almost none recognizing context and relations in the historical development. The object of this economic history is the examination of relations, activities and human activity´s products as well as agriculture, livestock production,  forestry, mining, handicraft, manufactories, trading, wage-price relations, industry development, carrying trade and others categories connected to the country or to the lesser economic elements. Naturally, that research in economic history did not cover all their issues. A particularly important role in the economic history represented estate as a business of landowner´s economy. The estate can be characterized as an economic entity which produced goods and services, offered their goods to market and creates demand for the production factors required for their production.

Riešitelia projektu:
Vedúci projektu:
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.   
Zástupca vedúceho projektu:
Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.       
Spoluriešitelia:

Mgr. Martin Tibenský, PhD.