Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0871/18

Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky)

Projekt je zameraný na analýzu problému povahy Ja (Self) z perspektívy viacerých vedných disciplín - filozofie mysle, neurovedy, psychológie, etiky zoskupených pod východziu platformu kognitívnovedného skúmania. Spoločným menovateľom interdisciplinárneho prístupu uplatneného v projekte je sformulovanie pracovnej charakteristiky skúmaného problému. Vzhľadom na široký rozsah a obtiažnosť riešenia výskumného problému, pozornosť autorov sa koncentruje na vybrané problémové okruhy, a to na:

a)   vzťah pojmu a fenoménu Ja na pozadí psycho-fyzického problému,

b)   analýzu štruktúry Ja ukotvenej v skúsenosti človeka,

c)   poškodenia jednotlivých typov a úrovní Ja,

d)   vzťah osobnej identity, slobody a zodpovednosti v sociálnom prostredí,

e)   kompatibilitu západného a východného filozofického a náboženského myslenia k porozumeniu Ja.

Úsilie riešiteľov projektu spočíva v nahradení tradičného chápania fenoménu Ja obrazom dynamického komplexného procesu prebiehajúceho v permanentnej interakcii so sociálno-historickou realitou.

 

The nature of human self from the perspective of cognitive science (philosophy, neuroscience, psychology, ethics)

Main objective of the project is to analyse the problem of the nature of Self from the perspective of a variety of disciplines, such as - philosophy of mind, neuroscience, psychology, ethics grounded in the cognitive science approach. Common theoretical starting point of interdiscplinary approach realized within the project is based on identifying a common theoretical platform of the problem in question. Due to the complexity and intricacy of the phenomenon of Self, project team members concentrate on selected problem areas such as:

a)   relation between the concept and the phenomenon of the Self,

b)   analysis of the structure of the Self embodied in the experience of a person,

c)   impairments of a variety of types and levels of the Self,

d)   relation between personal identity, freedom and responsibility in social environment,

e)   compatibility of the Western and Eastern philosophical and religious thinking in understanding the human Self

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:

Silvia Gáliková, prof. PhD. – vedúci riešiteľského tímu

Slavkovský Adrián doc. RNDr. PhD. – zástupca vedúceho riešiteľského tímu

Kišoňová Renáta Mgr. PhD.

Rojka Ľuboš Doc.

Trantelová Jana PhDr. PhD.

Dolista Josef prof. ThDr. PhD.

Kutáš Michal Ing. Mgr. PhD.