Skočiť na hlavný obsah

Vážení členovia AS FF,

dovoľujem si Vás pozvať na IV. riadne zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave, ktoré sa bude konať

30. máj 2023 o 13:30 hod.

v miestnosti 3P1 na 3. poschodí Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
   
 2. Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025
   
 3. Rozpočet FF TU na rok 2023
   
 4. Výročná správa FF TU za rok 2022
   
 5. Výročná správa o hospodárení FF TU za rok 2022
   
 6. Rôzne

 

S pozdravom

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.
predseda AS FF TU

Stiahni PDF