Skočiť na hlavný obsah

 
Vážení členovia AS FF,

dovoľujem si Vás pozvať na VI. riadne zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave, ktoré sa bude konať

29. máj 2024 o 13:30 hod.

v miestnosti 3P1 na 3. poschodí Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
   
 2. Podmienky prijímacieho konania na na prvý, druhý a tretí stupeň štúdia AR 2025-2026
   
 3. Rozpočet FF TU na rok 2024
   
 4. Výročná správa FF TU za rok 2023
   
 5. Výročná správa o hospodárení FF TU za rok 2023
   
 6. Informačné listy predmetov študijných programov filozofia, psychológia a sociológia
   
 7. Rôzne

 

S pozdravom

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD., v. r.
predseda AS FF TU

 

PDF