Skočiť na hlavný obsah

Projekt  KEGA 008TTU-4/2019

Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie

Projekt je teoreticky zameraný na filozoficko-politologickú analýzu problematiky prenosu osobnej zodpovednosti z intrapersonálneho vzťahu do interpersonálnych, sociálnych a spoločenských vzťahov, modernou formou rôznorodých výhovoriek a predpokladá koncipovanie riešenia tohto problému postmodernou metódou nadhľadu a vyvodenie etických dôsledkov pre autonómnu osobu na Slovensku. Prakticky autori plánujú intenzívnu národnú diskusiu problematiky (koloquium, konferencia), ktorá špecifikuje záujmové oblasti pre podmienky Slovenskej republiky, zúži okruh filozoficko-politologického spracovania aktuálnych káuz a projektu prinesie národný akademický rozmer.

Závery filozoficko-politologických analýz a plánovaných diskusií budú teoretickej základni praktickou konfrontáciou, a ako také budú spracované vo vedeckej monografii a učebných textoch s manuálom na riešenie vybraných aktuálnych káuz.

Projekt predpokladá multidisciplinárny záujem o problematiku, doplnený z radov študentov rôznych odborov i odbornej verejnosti, mládežníckych inštitúcií, masmédií, predstaviteľov rôznych záujmových oblastí, i laikov. Významným adresátom úsilia autorov projektu bude autonómna osoba, ktorá v súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku hľadá odpovede na základné životné otázky a spôsob, ako zostať morálnou bytosťou.

 

The Transfer of Personal Responsibility as a Modern Type of the Evasion and its Postmodern Solution

The project is focused on the philosophically-politological analysis of problems of a transfer of a personal responsibility out of intrapersonal relation into interpersonal, social and societal relations in a way of modern form an evasion. A solution of problems is supposed to be searched by a classical postmodern method called unworldliness (W. Wesch) and ethical consequences should be drawn for decision making process of any autonomous person in Slovakia. An intensive national discussion (colloquium, conference) is planned to 1) make the specification of the proper fields of interests dedicated to the Slovakian conditions possible;   2) to narrow down range of the philosophically-politological analysis of the actual causes and 3) to define the project as specifically national.  

The philosophically-politological analysis findings and the discussion conclusions arrived at colloquium and conference should be seen as a practical confrontation towards the theoretical part of the project and as such it will be incorporated into the conclusions of the final monograph and into a textbook, supplemented by a manual for solution of actual causes.

Project expects a multidisciplinary interest in the problems of the transfer of personal responsibility and that not only on the side of academicals, students of various fields of scientific interests, however on the side of representatives from youth institutions, multidisciplinary experts of youth institutions, multimedia representatives, government and also non-government agencies, as well as laymen. The main recipient of all efforts of authors of the project should be any autonomous person, who searches for personal responsible answers to fundamental life-questions in the current societal situation in the Slovak republic and who searches a personal way, how to stay a moral person there.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2019:

Vadíková Katarína Mária, Trnavská univerzita – vedúca projektu

Krištof Pavol, Trnavská univerzita – zástupca vedúceho projektu