Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0713/21

Majetkové registre a ich neskoršie pokračovanie vo forme urbárov sú z formálnej i obsahovej stránky veľmi dôležitými historickými prameňmi s vysokou vypovedacou hodnotou. Poskytujú dôležité údaje o širokom spektre spoločenského života, pretože poskytujú prierezovú informáciu o celkovej hospodárskej, spoločenskej a správnej situácií. Publikovanie a kontextuálna analýza urbárov feudálnych panstiev so vzťahom k Slovensku je veľmi dôležitou úlohou slovenskej historiografie a patrí k základným východiskám samotného historického výskumu. Predložený projekt má za cieľ identifikovať, analyzovať a vo forme vedeckej monografie s materiálovou prílohou (edíciou) spracovať príslušné stredoveké majetkové registre k hospodárskym celkom na našom území. Okrem majetkových registrov, pôjde tiež o desiatkové a portálne súpisy (v slovenskej historiografii doteraz nepublikované) a ďalšie príbuzné majetkové súpisy komplexného charakteru.   

Property registers and their later continuation in the form of land registers (urbarium) are very important historical sources with a high informative value from the formal and content point of view. They provide important data on a wide range of social life, as they provide cross-cutting information on the overall economic, social and administrative situation. Publishing and contextual analysis of property registers with relation to Slovakia is to be most important task for Slovak historiography and is one of the very fundamental basis of its historical research. The submitted project aims to identify, analyze and in the form of a scientific monograph with a material appendix (edition) to process the relevant medieval property registers for economic units in our territory. In addition to property registers, there will also be decimal and portal inventories (not yet published in Slovak historiography) and other related property inventories of a complex nature.

Riešiteľský kolektív:
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – vedúci projektu
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. – zástupca vedúceho projektu
Doc. Zuzana Lopatková, PhD.
Doc. Mgr. Peter Labanc, PhD.
Mgr. Mária Letzová - doktorand