Skočiť na hlavný obsah

Projekt APVV-16-0619
Názov projektu: Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku
(s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska)

Systematický výskum slovenských dejín je možný len vtedy, ak bude k dispozícii kompletná historická pramenná základňa, ktorá jediná môže predstaviť reálny obraz našej krajiny so všetkými zákonitosťami a vzťahmi. V tomto zmysle má Vatikánsky tajný archív - ako depot písomných reliktov uhorsko-pápežských vzťahov výnimočné a nezastupiteľné miesto, bez výskumu ktorého nie je možné konštatovať úplnosť slovacikálnych prameňov. Projekt si kladie za cieľ systematicky skúmať tieto pramene vo Vatikánskom tajnom archíve. Na ich základe chce prezentovať základné  komunikačné a funkčné vzťahy medzi Svätou stolicou, jej inštitúciami a Uhorským kráľovstvom. Osobitne sa zameriava na vzťahy k územiu dnešného Slovenska, v cirkevnej organizácii definovaného najmä diecézami Ostrihomskou a Nitrianskou, a vo východnej časti Jágerskou. Všímať si bude dôležité momenty vo vzťahoch medzi pápežstvom a uhorskými panovníkmi a územiami uvedených diecéz - teda komunikácia s panovníkmi, menovanie cirkevných hodnostárov, udeľovanie cirkevných prebiend, vyberanie desiatkov, zriaďovanie univerzít, pôsobenie pápežských legátov, udeľovanie cirkevných trestov a pod., a to v období do začiatku 16. storočia.

Roman Curia and the Kingdom of Hungary in the communication interaction in the Middle Ages (with special regard to the territory of present-day Slovakia)

Systematic research of Slovak history is possible only whne is available complete historical surce that only can introduce real historical image of our country with all its relations. In this sense, the vatican secret archive – as a depot of written relics of Hungarian-papal relationships – plays an unique and irreplaceable role, without can not be spoken the research includes a completeness of sources for Hungarian / Slovak history. The project aims to systematically examine these sources in the vatican secret archives. At their base wants to present basic communication and functional relations between ther Holy See and its institutions and the Hungarian kingdom. Specifically focuses on the relations tot the territory of today´s Slovakia, mainly on the church organizations as is defined in the dioceses of Esztergom and Nitra and the eastern part of the territory in the diocese of Eger. It will be noting the important moments in the relations between the papacy and the Hungarian rules and the territory of mentioned dioceses – thus communications with kings, the appointment of ecclesiastical dignitaries, granting prebends, collecting tithes, fundating of universities (Bratislava), the effect of the papal legates, granting the church senteces etc., and this until the beginning of the 16th century.

Riešiteľský kolektív:
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Mgr. Peter Labanc, PhD.
Mgr. Martin Tibenský, PhD.
Mgr. Júlia Kotrusová
Mgr. Dominika Gábriková