Skočiť na hlavný obsah

Grant VEGA 1/0358/18

Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.

 

The purpose of the project is to process, interpret and publish results of the longstanding archaeological excavation of the Roman fort at Iža (distr. Komárno, SR). The fort, lying on the North-Pannonian frontier section, belonged to the border system limes romanus during the 2nd-4th cent. AD. The aim of the project is to document, analyse and interpret its architectural and development phases and selected collections of the finds from its area in a wider historical context. The project will be focused on the unique earth-and-timber phase of the fortification from the period of the marcomannic wars. The main output will be a serie of the thematic oriented monographs and studies. The results of the project will be presented at domestic and foreign conferences and to the public in a popularized form. The results will be also implemented into the classical archaeology study programmes of Trnava University.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2018:

Kuzmová Klára, prof. PhDr. CSc. – vedúca projektu

Hrnčiarik Erik, doc. Dr. phil.

Daňová Miroslava, Mgr. PhD.