Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0051/22

Projekt sa zameriava na vedeckú analýzu, vyhodnotenie a publikovanie existujúcich poznatkov o rímskej pevnosti v Iži, ktorá je nominovaná na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bola to jediná pevnosť na severných hraniciach Panónie na ľavom brehu Dunaja. V rámci projektu budú zdokumentované, analyzované a interpretované vybrané skupiny hmotných prameňov, ktoré sa týkajú architektonických a historických vývojových etáp pevnosti v širšom kontexte. Zameria sa na prvú, unikátnu drevo-zemnú fázu opevnenia a desať dočasných poľných táborov v jeho okolí z obdobia markomanských vojen. Cieľom projektu je potvrdiť vedeckú hypotézu o súvislosti medzi tábormi a rímskymi vojenskými výpravami proti Kvádom. Hlavným výstupom budú monografie a štúdie. Výsledky budú prezentované na konferenciách a verejnosti a implementované do študijných programov klasickej archeológie na Trnavskej univerzite.

Roman fort at Iža – part of the UNESCO World Heritage

The project's focus is the scientific analysis, evaluation and publication of existing knowledge about the Roman fort at Iža, a site nominated for inscription on the UNESCO World Heritage List. It was the only fort on the northern borders of Pannonia on the Danube's left bank. The project will document, analyse and interpret selected groups of material sources related to the fort's architectural and historical developmental stages in a broader context. It will focus on the first, unique earth-and-timber phase of the fortification and ten temporary field camps in its vicinity dating from the period of the Marcomannic wars. The project aims to confirm the scientific hypothesis about the link between the camps and the Roman military campaigns against the Quadi. The main output will be monographs and studies. The results will be presented at conferences and to the public and implemented into the study programmes in classical archaeology at Trnava University.

Zloženie riešiteľského kolektívu Trnavskej univerzity:
Daňová Miroslava, doc. Mgr. PhD. – vedúca projektu
Kuzmová Klára, prof. PhDr. CSc. – vedúca projektu (r. 2022)
Hrnčiarik Erik, doc. Dr. phil.
Barbora Adamíková, Mgr. - doktorand