Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0624/23

Jedným z mýtov slovenských dejín je tvrdenie, že Slováci boli plebejský národ, ktorý nemal vlastnú šľachtu. Táto deformácia minulosti zapustila silné korene vo vedomí ľudí, keďže bola dlho živená jednostranným ideologickým prístupom marxistickej historiografie a tak pretrváva vlastne až do súčasnosti. Cieľom projektu je výskumom dobových prameňov uložených v archívoch šľachtických rodov pochádzajúcich z územia Slovenska zozbierať písomné doklady o (jazykovej a národnej) identite tunajšej aristokracie, o význame šľachty v dejinách slovenského národa a jej zástoji v jeho živote od stredoveku až do novoveku. V rámci projektu sa predpokladá pokračovať v práci na rodových edíciách z archívov viacerých slovenských šľachtických rodov a sumarizovať získané poznatky v podobe vedeckej publikácie.  

Nobility in Slovakia - Slovak nobility. The role of the aristocracy in the life of the Slovak nation in the past.

One of the myths of Slovak history is the claim that the Slovaks were a plebeian nation that did not have its own nobility. This deformation of the past has taken strong roots in people's consciousness, as it has long been fueled by the one-sided ideological approach of Marxist historiography, and thus persists to the present day. The aim of the project is to research written sources stored in the archives of aristocratic families from Slovakia to collect written evidence of the importance of the nobility in the history of the Slovak nation and its stand in the life of the Middle Ages to the Modern Age. The project is expected to continue work on family editions from the archives of several Slovak aristocratic families and summarize the knowledge gained in the form of a scientific publication.

Zloženie riešiteľského kolektívu 2023
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. - vedúci projektu
Doc. Mgr. Monika Tihányiová, PhD.
Mgr. Michal Franko, PhD.
Jana Bachratá - technický spolupracovník