Skočiť na hlavný obsah

Anotácia:
K charakteristickým črtám ruskej filozofie patrí mimoriadna pozornosť venovaná sociálno-etickým otázkam. Významné autority ruskej filozofie ako Zeňkovskij, Losskij, Berďajev, sa zhodli v tom, že ruskému mysleniu je vlastný mravný rozmer filozofickej reflexie. Ten sa prejavuje v stabilnom záujme o človeka a zmysel jeho existencie. Ruskej mentalite zodpovedá orientácia na otázky morálky, ale aj reflexie politického priestoru. Etika bola rozpracovávaná ako samostatná oblasť filozofického poznania. Významný rozkvet dosiahla v období od 1. pol. 19. stor. do 1. pol. 20. stor., a to najmä zásluhou prác Dostojevského, Solovjova, Tolstého, Šestova, Franka, Trubeckého, Trubeckého, Florenského, Berďajeva, Bulgakova, Vyšeslavceva, Iljina, Zeňkovského, Florovského,  Arseňjeva, Evdokimova, Bachtina, Sacharova, Solženicyna, Ermičeva. Diela mnohých kľúčových predstaviteľov modernej a súčasnej ruskej filozofie nie sú dodnes na Slovensku známe a ambíciou projektu je ich sprístupniť a uskutočniť ich vedecko-kritickú reflexiu.


Project summary:
The characteristic features of Russian philosophy is special attention devoted to social and ethical issues. Significant authorities of russian philosophy as Zenkovsky, Lossky, Berdyaev, agreed that the russian mind is its own moral dimension of philosophical reflection. This is reflected in a stable interest man takes on a of its existence. Russian mentality orientation corresponds to questions of morality, but also the reflection of the political space. Ethics has been elaborated as a separate area of philosophical knowledge. Achieved significant prosperity during the period from 1 half. 19th century by 1 half. 20th, mainly thanks to the work of Shestov, Frank,  Trubeckoj, Florensky, Berdyaev, Bulgakov, Vyseslavcev, Ilyin, Zenkovsky, Florovsky, Arsenyev, Evdokimov, Bakhtin, Sakharov, Solzhenitsyn, Ermicev. Works of many key leaders of modern and contemporary of russian philosophy are not still known in Slovakia and ambition of the project is to make and implement their scientific and critical reflection.


Vedúci projektu:
Hrehová Helena Prof., ThDr. PhD.   
Zástupca vedúceho projektu:
Rusnák Peter PhDr., PhD.           
Spoluriešitelia:
Feber Jaromír Doc., PhDr. CSc.   
Plašienková Zlatica prof. PhDr. PhD.       
Petríková Iveta Mgr.   
Strýček Igor Mgr.