Skočiť na hlavný obsah

Projekt APVV-0254-11:
Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (2012-2015)

Na základe dosiahnutých výsledkov bol zaradený medzi excelentné projekty

Žiadateľská organizácia:
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Spoluriešiteľské organizácie:
•    FF TU v Trnave
•    Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Anotácia (SK)
Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorú charakterizuje sociálny deficit, poruchy komunikácie a stereotypné správanie. Toto ochorenie má celosvetovo narastajúci incidenciu avšak na Slovensku doteraz nemáme databázu týchto pacientov, ani objektívne a všeobecne záväzné diagnostické metódy. Je to aj z tohto dôvodu, že táto vývinová porucha má veľkú variabilitu príznakov a nejasnú heterogénnu etiológiu. Cieľom projektu je vytvorenie databázy pacientov s autizmom a jednotná a objektívna diferenciálna diagnostika autistickej psychopatológie. U vysokofunkčných autistov a pacientov s Aspergerovým syndrómom bude stanovená úroveň sociálnych, empatizačných a systemizačných schopností, ako aj profil kognitívnych schopností vrátane celkovej úrovne IQ. Všeobecne sa autizmus vyskytuje 4x častejšie ú osôb mužského pohlavia, čo naznačuje súvislosť autizmu s účinkom testosterónu. Testosterón ma organizačný aj aktivačný účinok na mozog a sprostredkúva analogické spracovávanie informácii a zvýšené systemizačné aj priestorové kognitívne schopnosti. Oxytocín je hormón, ktorý pozitívne ovplyvňuje sociálne a emočné prežívanie. V projekte chceme sledovať súvis pohlavných hormónov, oxitocínu a genetických parametrov so sociálnymi, emočnými a priestorovými kognitívnymi funkciami.

Anotácia (EN)
Autism is a pervasive developmental disorder characterized by social deficits, impaired language communication and stereotyped behavior. Autism had a high variability of symptoms and unclear heterogeneous etiology. This project is aimed to create a database of autism patients and its unified differential diagnostics. Patients of the whole autism spectrum disorders will be diagnosed based on CARS scale to objectify autism psychopathology. In high functional autistic patients and patients with Asperger Syndrome we will set the level of social, empatizing, systeminzing abilities as well as the profile of cognitive skills, including the overall level of IQ. Generally, autism prevalence is four times higher in men, suggesting a testosterone – autism link. Testosterone has organizational and activation effects on brain and provides analogical information processing, incerased systemization and spatial cognitive abilities. Oxytocin is a hormone that positively affects the social and emotional behavior. In the proposed project, we aim to determine the effect of sex hormones, oxytocin and genetic parameters on social, emotional and spatial cognitive parameters.

Zloženie riešiteľského kolektívu (FF TU) a počet hodín (2012/2013/2014/2015)
•    PhDr. Marián Špajdel, PhD.  (150/300/300/300)
•    PhDr. Daniela Jánošíková, PhD. (200/400/400/400)
•    Mgr. Juraj Repiský (doktorand) (100/450/450/450)