Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 2/0122/19

Spoločenská dôvera na Slovensku

Spoločenská dôvera je v spoločenských vedách považovaná za základnú podmienku a tmel spoločenského života, ktorá umožňuje fungovanie medziľudských vzťahov a demokratických inštitúcií. Slovenská republika, spolu s mnohými inými post-komunistickými krajinami, patrí medzi krajiny s nízkou spoločenskou, ako aj inštitucionálnou dôverou, doteraz však táto problematika nebola analyzovaná v celej svojej komplexnosti. Jedným z hlavných cieľov projektu je poskytnúť odpoveď na otázku, aký je stav spoločenskej dôvery na Slovensku, akými zmenami prešla od roku 1990 a aký je jej vzťah k demokracii. V tejto súvislosti nás bude tiež zaujímať vzťah konšpiračných presvedčení a dôvery. Pri skúmaní politickej dôvery sa zameriame i na jej vizuálnu komunikáciu.

 

Social trust in Slovakia

Social trust is considered to be a basic condition and the foundation of social life, which enables the functioning of human relationships and democratic institutions. Slovakia, along with many other post-communist countries, belongs among countries with low social and institutional trust, but this topic has not been analysed in its complexity yet. One of the main objectives of the project is to provide an answer to the question of what is the state of social trust in Slovakia, what changes has it gone through since 1990 and how does it relate to democracy. In this context, we will be also interested in the relationship of conspiracy thinking and trust. As part of the research of political trust, we will also focus on the forms of its visual communication.

 

Zloženie riešiteľského kolektívu 2019:

Klobucký Róbert, Mgr., PhD. – Sociologický ústav SAV – vedúci projektu

Miháliková Silvia, prof. PhDr., PhD. – Sociologický ústav SAV – zástupca vedúceho projektu

Guráň Peter, PhDr., PhD. – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave