Skočiť na hlavný obsah

V rámci predmetovej ankety študenti Filozofickej fakulty hodnotili celkovo 97 predmetov (čo je 14 menej, než bolo hodnotených v LS 2017/18). Na tieto predmety bolo zapísaných v LS 2018/19 celkovo  2 607  študentov (2 169 v LS 2017/18), avšak spätnú väzbu v podobe hodnotenia poskytlo len 230 študentov (čo je o 23 menej než v LS 2017/18). Priemerná návratnosť za fakultu poklesla na 13,1% (v porovnaní s 22% v LS 2017/18).

Pozitívne bol hodnotený najmä partnerský prístup k študentovi, ústretovosť, ochota, odbornosť a pripravenosť vyučujúceho. Študenti oceňujú zrozumiteľný výklad (naplánované, efektívne prednášky
a prezentácie s vysvetľovaním detailov) a skutočnosť, ak sú materiály v elektronickej podobe dostupné vopred, napr. na MOODLE. Ďalší vysoko hodnotený faktor je prepájanie poznatkov s inými odbormi, príklady z praxe, interaktivita na cvičeniach, cvičenie v teréne, semináre vo forme role play a simulácií, riešenie prípadových štúdií, spracovávanie kauzuistík, diskusie k danej problematike na hodine a pod. Niektorí aktívni študenti si cenia tiež odporúčanie sekundárnej, doplňujúcej literatúry a ďalších zdrojov, napr. podnetných internetových stránok, dostupných databáz a videá), prípadne tipy na samoštúdium.

Ako negatívum z výsledkov hodnotenia najčastejšie vyplývala absencia komunikácie vo forme dialógu medzi študentom a vyučujúcim, slabá zastihnuteľnosť pedagógov a slabá mailová komunikácia. Študenti kriticky pozerajú najmä na diktovanie poznámok. V niektorých prípadoch sa kritika týkala organizácie exkurzií cez skúškové obdobie a zlej organizácie termínov skúšok (najmä u externých vyučujúcich sa poukazovalo na sporadické nečakané posuny termínov).

Z ďalších výhrad, ktoré sa v hodnoteniach študentov vyskytovali, treba spomenúť faktor nadmernej náročnosti predmetu vzhľadom na čas zaradený v LS končiaceho ročníka, resp. nízky počet kreditov vzhľadom k náročnosti predmetu. Za nejasné či neobjektívne považovali niektorí študenti spôsob hodnotenia predmetu pri netradičných formách práce (odovzdané projekty, eseje, hodnotenie v rámci práce celej skupiny atď.). Študenti by privítali akúkoľvek – pozitívnu i negatívnu spätnú väzbu na svoje odovzdané práce.  Ocenili by, ak by k predmetom vo väčšej miere existovali vysokoškolské učebnice a skriptá. Niektoré odbory s vysokým počtom študentov sa sťažovali na nedostatočný počet termínov na skúšku, v iných prípadoch na slabú koordináciu prednášajúceho a cvičiaceho pedagóga, či na rôzne požiadavky na skúšku u rôznych prednášajúcich rovnakého predmetu.

Špeciálnu časť hodnotení sa dotýkala štátnych skúšok a prípravy záverečných prác. Tu sa vyskytli občasné výhrady na margo času školiteľa venovaného študentovi a jeho práci, nezrozumiteľnosť v zadaniach okruhov ŠS, nesúlad v rozsahu formulácie okruhov štátnicových otázok u rôznych predmetov (široko/úzko formulované).

Anketa spokojnosti s kvalitou výučby a materiálovým vybavením sa realizuje raz ročne, na konci akademického roka. Pozostávala z 33 postojových výrokov (škála od „úplne súhlasím“ po „úplne nesúhlasím“) a z 1 otvorenej textovej odpovede („Iné pripomienky“).

Absolútna návratnosť za univerzitu je 6% v akademickom roku 2018/19 (271 respondentov / 4 558 študentov), čo je v porovnaní s predošlým hodnoteným obdobím o 1 percentuálny bod menej.

Pozitívne hodnotenie sa týkalo harmonického študijného prostredia, dostupnosti pedagógov a individuálneho prístupu k študentom, prepájania s praxou a vysokej odbornosti a expertných znalostí vyučujúcich vo svojej oblasti.

Na otázky „Opätovne by som si vybral štúdium na TU v mojom obore“ a „Moje očakávania od štúdia na TU sa naplnili“ – až 75% študentov Bc., Mgr. i PhD. stupňa štúdia odpovedalo „úplne súhlasím“ a „skôr súhlasím“.

Usilovní a šikovní študenti by ocenili ponuku určitých nadštandardných možností realizácie, nakoľko je podľa nich priebeh štúdia takmer zhodný  pre usilovných študentov aj pre nepripravujúcich sa, čo ich demotivuje k lepším výkonom . Motivujúce by bolo aj napr. zohľadnenie participácie konkrétnych študentov v programe Erasmus. Ocenili by väčšiu ponuku cudzích jazykov (nielen AJ) ako povinne voliteľný predmet, dlhšie stránkové hodiny študijného oddelenia a lepšiu informovanosť študentov pri nástupe na Bc., Mgr. stupeň o študijnom pláne (kredity, PV predmety,...), webmaili, MAISe, Moodli.

Medzi ich návrhmi na zlepšenie na celouniverzitnej úrovni sa objavila požiadavka podpory kultúrnych a športových aktivít študentov mimo výučby (kapela, volejbalový, basketbalový tím...). Ocenili by dostupnosť stravovacích zariadení a bufetu vo večerných hodinách, širšiu ponuku bufetu (napr. ovocie), internetové pripojenie v ŠDPP, parkovacie miesta pri škole a oddychové miesta na poschodí či aspoň v budove fakulty pri medzerách vo výučbe.

 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity sa pozorne zaoberala výsledkami a aj vyhodnotením predmetovej ankety za LS 2018/2019, ako aj vyhodnotením ankety o spokojnosti študentov všetkých stupňov štúdia s kvalitou výučby a materiálovým vybavením za akademický rok 2018/2019. S jednotlivými konkrétnymi výsledkami a podnetmi na zlepšenie  boli oboznámení vedúci katedier i zodpovední vyučujúci. V aktuálne prebiehajúcom akademickom roku sa fakulta výslovne zameria na úspešnejšiu spätnú väzbu: podstatne väčšie a rovnomernejšie zastúpenie hodnotených predmetov jednotlivých študijných programov a rovnako aj väčší počet študentov zapojených do ankety (resp. do oboch ankiet). Naším cieľom je tiež dosiahnutie spätnej väzby v podobe sebareflexie a zapracovania vyslovených podnetov, pripomienok a návrhov do výučby jednotlivých ponúkaných predmetov.