Skočiť na hlavný obsah

Zdroj obr. TASR

 

Milí študenti,

Hodil by sa vám nový kvalitný notebook, mobil alebo tablet a zaujímavé knihy?

Ak navyše máte vzťah k literatúre a sami radi píšete, je tu pre vás súťaž Študentská esej 2019!

 

Téma pre tento ročník súťaže:

                 „Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden“

 

Zapojte sa, zašlite svoju esej na danú tému a zabojujete tak o hodnotné ceny.

Garantom súťaže za FF TU je doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

Súťaž vyhlasuje každoročne Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Aktuálne ide o štrnásty ročník súťaže.

 

Ďalšie informácie k súťaži:

K téme:

Tento rok si pripomíname nielen sté výročie od tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ale aj tridsiate výročie od Novembra 1989. Obe tieto výročia spája dôležitosť slobody pre život ľudí v spoločnosti. Napíšte, čo si predstavujete pod slobodou Vy. Čo pre Vás predstavuje sloboda?

Podmienky súťaže:

1. Súťaže „Študentská esej 2019“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2019 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1989).

2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej [at] institute.sktarget="_blank" najneskôr 17. novembra 2019 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:
    * Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika;
    * Dušan KOVÁČ, historik, Slovenská akadémia vied;
    * Oĺga REPTOVÁ; predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej;
    * Soňa GYARFÁŠOVÁ, publicistka a novinárka;
    * Šimon JESEŇÁK, redaktor týždenníka .týždeň - zástupca mediálneho partnera súťaže.

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva. Esej musí byť pôvodným autorským textom, ktorý nebol dosiaľ publikovaný.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje.


Ceny pre súťažiacich:

    * 1. miesto: notebook ASUS, ročné predplatné týždenníka .týždeň a kniha
    * 2. miesto: mobilný telefón ASUS a kniha
    * 3. miesto: tablet ASUS a kniha

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť ASUS .

Hlavný partner a sponzor súťaže „Študentská esej 2019“ je spoločnosť ASUS.

Spoločnosť ASUS je  jedným z TOP 3 výrobcov  notebookov a tvorca najpredávanejších  a najúspešnejších základných dosiek na svete.

Partneri:
   Cena Ernesta Valka

   ODM

   Students for Liberty  Slovakia

   .týždeň

   Zones

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).