Skočiť na hlavný obsah

Projekt VEGA 1/0749/20

Výskumným cieľom projektu je filologická analýza pôvodných diel z produkcie akademickej tlačiarne Trnavskej univerzity v 17. a 18. storočí s odborným obsahovým zameraním. Ich filologický rozbor predstavuje základnú rovinu výskumu s cieľom sprístupniť svet odbornej literatúry na historickej Trnavskej univerzite ďalšiemu bádaniu a vytvoriť tak predpoklady pre širší, interdisciplinárny výskum dejín vied na Slovensku. V danom období sa aj v bežnej školskej príručke zrkadlia reakcie na aktuálne trendy v odborných výskumoch nielen domácich pedagógov či odborníkov, ale aj súvekých zahraničných vedeckých elít. Fakt, že tieto práce vychádzali tlačou, dokazuje, že sa im v rámci univerzitnej knižnej produkcie pripisoval špecifický význam a do veľkej miery rovnaký reprezentatívny charakter, aký plnili promočné tlače; mnohé odborné dizertácie vyšli totiž pri príležitosti slávnostných promócií. Projekt sa zameria na rôzne formy prezentovania vedeckej a odbornej činnosti v dizertáciách či publikáciách iného typu.

The main goal of the project in research is the philological analysis of the genuine literary works published by the Universitas Tyrnaviensis (1635 – 1777) in the 17th and 18th centuries with a special regard to the scientific and scholarly literature and the specialized dissertations. The philological approach to the texts aims to provide a basic framework of the interpretation, a platform that will make the world of the contemporary Tyrnavian scholarship and scientific thought accessible for further interdisciplinary research, especially for the analysis of the scientific and philosophical aspects of the texts. Philosophy clearly occupies a central position of a universal science in the contemporary scholarly system of the arts as well as of the other disciplines that could be regarded as scientific nowadays. The contemporary scientific views and the trends in the research are reflected by the professors and the members of the University even in the basic textbooks or dissertations published at the occasion of the solemn graduation. The fact that these work were published in print proves their highly representative character and surely points out their specific position among the works that were intended to present the level of knowledge and education of the institution.

Zloženie riešiteľského kolektívu za FF TU:
Mgr. Jozef Kordoš, PhD.
Mgr. Katarína Karabová, PhD.
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.