Skočiť na hlavný obsah

Spojené štáty a politická a hospodárska reštrukturalizácia Európy 1943 – 1949


Vedúci projektu: prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
Spoluriešiteľ: PhDr. Marián Manák, PhD.
Celkový objem získaných prostriedkov: 4486,- eur

Anotácia:
Po zvrate vo vývoji druhej svetovej vojny v roku 1943 sa USA začali vo vzťahu k Európe viac angažovať v diplomatickej rovine. Okrem iného sa zapojili do prác Európskej poradnej komisie (EPK), ktorá zohrala dôležitú úlohu pri reštrukturalizácii pomerov v povojnovej Európe. USA svojou vojenskou prítomnosťou a polit. angažovanosťou prispeli k rýchlemu vytvoreniu stabilného demokratického prostredia v časti Európy. ČSR nepatrila do oblasti prioritných geopolitických záujmov USA, a tento fakt ich spolu s výrazne prosovietskou orientáciou čs. exilovej vlády v Londýne a následne prvej vlády obnoveného Československa viedol k postupnému odklonu od spolupráce s ČSR, ktorá sa stávala súčasťou formujúceho sa sovietskeho bloku. Za uvedenými skutočnosťami sa skrývali mnohé dejinné udalosti, ktoré tvorili vecnú náplň procesu hospodársko-politickej reštrukturalizácie Európy na sklonku vojny a v prvých povojnových rokoch.

After the turn in the course of events in WWII in 1943, the USA began more engaged in diplomatic level. Among other things, the USA became involved in the activity of the European Advisory Commission (EAC), which played a significant role by restructuring political situations in Europe after the war. The USA contributed to rapid growth of stable democratic background in a part of Europe by its military attendance and political involvement. Czechoslovakia was not a part of the US sphere of priority geopolitical interests and this fact along with distinctive pro-Soviet orientation of Czechoslovakia exile government in London and subsequently the first government of reestablished republic, resulted in progressive diversion from co-operation with Czechoslovakia, which was becoming a part of  the forming Soviet block. In the background of these circumstances, many historical events, which formed the objective content of the economic-political restructuring process of Europe during the first post-war years.