Skočiť na hlavný obsah

Tvorba e-databázy a publikovanie archeologických prameňov z rímskeho kastela v Iži


prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.    
dr. phil. Erik Hrnčiarik, Mgr.
Kristína Kučeráková (D),
Mgr. Kamil Švaňa (D)

9327 €    
                        
Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a monografické publikovanie vybraných skupín archeologických nálezov z výskumu rímskeho kastela v Iži. Kastel bol v dobe rímskej (2.-4. stor. n.l.) súčasťou pevnostného systému limes romanus na severných hraniciach Panónie. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v širšom historickom kontexte interpretovať mince, kamenné pamiatky, keramické výrobky , predmety z kosti a parohoviny, skla, ako aj šperky, súčasti odevu a výzbroje z areálu kastela. Hlavným výstupom projektu bude séria tematicky zameraných monografií. Priebežne sa bude napĺňať elektronická databáza archeologických prameňov, čiastkové výsledky sa budú prezentovať formou prednášok doma i v zahraničí, v odbornej tlači a e-médiách. Výsledky sa budú priebežne implementovať do výučby na TVU (prednášky, semináre, kolokviá).

The purpose of the project is to process, interpret and publish selected assemblages of the archaeological finds uncovered in the Roman fort at Iža. The fort belonged to the border system limes romanus, lying on the North-Pannonian frontier section during the Roman period (2nd-4th cent. AD). The aim of the project is to document, analyse and interpret the finds of coins, stone monuments, pottery, bone, antlers and glass products, jewels, clothes components and parts of military equipment in a wider historical context. The main output will be a serie of monographs. Within the project will be created an electronic databases of archaeological sources. The results will be presented in a form of papers at domestic and foreign conferences, through scientific press and e-media as well as to the public. The results will be implemented into the pedagogical process at Trnava University (lectures, seminars, workshops).