Skočiť na hlavný obsah

Spoločnosť a hospodárstvo doby bronzovej na pozadí kovovýroby a obchodu


prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.     

11 663 €
                        
Projekt je pokračovaním a uzavretím veľkej kapitoly bádania o kovovýrobe doby bronzovej na Slovensku a v Karpatskej kotline. Nadväzuje na riešenie úloh vyplývajúcich z dlhodobej aktívnej účasti na medzinárodnom projekte Praehistorische Bronzefunde i na predchádzajúce výsledky v rámci projektov VEGA. Teoretická časť výstupu bude doplnená korpusom depotov Práca sa okrem chronológie a typológie sústredí na riešenie interpretačných možností depotov, aspekty deponovania, ich význam v kultovej a profánnej sfére, vyčlenenie dielenských okruhov a interakcie. Inovácie výrobných technológii, pôvod a predpoklady ich šírenia. Význam komunikácie a obchodných spojení.

The project is the continuation and closing of a great chapter of searching the metal-working in the Bronze Age in Slovakia and in the Carpathian basin. He follows the solution of problems, resulting from long-term aktive participation on international project PBF (Praehistorische Bronzefunde) and on proceeding results within the framework of the VEGA-projects. The theoretical part of the output will be completed with corpus of depots. The work apart from chronology and typology will concentrate on solution of interpretation possibilities of the depots, the aspects of deposit, their sense in cult and profane sphere, severance of workshop circles and interactions. Innovations of production technologies, origin and hypothesis of their extension. The sense of communication andtrade connections.