Skočiť na hlavný obsah

Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie.Roky riešenia: 2011 – 2013

Zoznam riešiteľov: Mgr. Erika Juríková, PhD. (vedúca riešiteľského kolektívu), prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD., Mgr. Nicol Sipekiová, PhD., Mgr. Katarína Karabová, Mgr. Lenka Fišerová

Celkový objem pridelených financií: 29 755,- eur

Zhromažďovanie a systematické usporiadanie materiálu o rozvoji jednotlivých disciplín vied o antickom staroveku a o osobnostiach, ktoré pestovali a pestujú tieto vedy. Predmetom výskumu bude vývin špecializovaných pracovísk (univerzitných a akademických), vydavateľstiev, masmédií a divadelných scén. Úlohou výskumu bude podať celkový obraz vývinu vied v 20. storočí.

Gathering and systematization of the material concerning the development of the particular scientific disciplines in classical antiquity and scientists who were and are active in the specified field of scientific research. The subject of the research will be the development of the specialized scientific departments (university as well as academic), publishers, mass mediums and dramatics. The aim of the research is to bring an overall view of the development of the sciences in the 20th century.