Skočiť na hlavný obsah

Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb „pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy     

The system of counseling services “help for victims of violence” in Slovakia: Retrospective analysis and further perspectives.


Anotácia: Cieľom projektu je sociokulturálna a poradensko-intervenčná analýza problematiky násilia cez prizmu práce regionálnych poradní Pomoc obetiam násilia. Analýzou dokumentov, overovaním predpokladov a interpretáciou výskumných zistení je možné porozumieť procesom ako je rozsah, skladba a vývojový trend jednotlivých typov násilia,  analyzovať príčiny, podmienky a socio-demografické faktory násilných činov, opísať profil obete násilia a typológiu týchto profilov a poukázať na možnosti logoterapeutickej intervencie a komplementárneho prístupu k obeti násilia. Výsledky projektu napomôžu porozumieť problematike obete a násilia a skvalitniť poradenské a intervenčné stratégie. Výskumné zistenia prispejú k tomu, aby boli obetiam poskytnuté čo najlepšie služby v oblasti psychologickej, sociálnej a legislatívnej a aby sa pomocou existenciálno-logoterapeutického prístupu zmiernilo ich utrpenie, podporila ich sebaúcta, sebadôvera a nádej znovuobjavenia zmyslu ich života.

Socio-cultural and counseling-intervention analysis of violence in PON. The analysis , the verification and the research findings interpretation will help us understand the extent, structure and tendency of  types of violence; they will enable us to analyze the causes, conditions and socio-demographic factors of violent acts, to define the profiles of the victims of violence and the typology of these profiles; and possibilty logotherapeutic intervention and complementary attitude to the victim of violence. The project results will enhance better understanding of the victim-violence problem area and consequently, they will enable professionals to improve and optimize their strategies for counseling and intervention. The research strategies will contribute to the enhancement of the services for the victims of violence – psychological, social and legal; they will also help to mitigate the suffering of victims, to support their self-esteem and to instigate their hope for re-finding the meaning of life.

Vedúci riešiteľ: Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Zástupca riešiteľa: Doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
Riešitelia: Mgr. Špajdel Marián, Doc. PhDr.Eva Naništová, CSc., Mgr. Kozelková Mária, Mgr. Nitranová- Hrončová Adriana, Mgr. Dědová Mária, Doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz, PhD., Mgr. Mário Schwarz, Mgr. Hulmanová Alžbeta, Doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
   
Pridelené finančné prostriedky 3.585, 7 Eur