Skočiť na hlavný obsah

Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. Storočia


PhDr. Peter Rusnák, PhD. – hlavný riešiteľ


(obdobie riešenia: 2010 – 2011)

Cieľom výskumu je sprístupniť slovenskej odbornej komunite z oblasti sociálnych vied i laickej verejnosti filozoficko-etický a analyticko-syntetický pohľad na fenomén dobra a krásy v reflexii ruského a širšie slovanského myslenia 20. storočia. Cieľom projektu je sprístupniť poznatky a informácie o doposiaľ málo známej a hlbšie neprebádanej téme, akou je myslenie ruskej filozofickej školy 20. storočia, ktorá rozvíjala témy týkajúce sa slovanskej idey a esteticko-etické reflexie dobra a krásy v slovanskej kultúre. Úlohou vedecko-výskumného projektu bude odpovedať na to, akým spôsobom predstavuje vzťah dobra a krásy filozofická koncepcia tzv. vyššej syntézy kultúry A. F. Loseva a M. M. Bachtina, ako originálne sprístupňuje chápanie dobro-krásy vo svojom diele P. Evdokimova a B.P. Vyšeslavceva. Výskum má nielen zmapovať a sprístupniť aktuálne filozoficko-etické inšpirácie ruského myslenia v domácom prostredí (Rusko), ale aj podať ich etickú reflexiu v slovenskom kontexte.

The Phenomenon of Beauty in the reflection of Russian and Slavic mentality of 20th century
The aim of the research is making accessible to Slovak professional community in the area of social sciences and also to general public the philosophical-ethical and analytical-synthetic view on the phenomenon of good and beauty in the reflection of Russian and Slavic mentality 20th century. The project aims to provide information about the little known and untouched subject, such as the philosophical thinking of the Russian school the 20th century, which developed themes related to ideas and Slavic aesthetic-ethical reflection of good and beauty in Slavic culture. The role of scientific research project will be to answer the question how deals the relationship of good and beauty with the philosophical concept of Losev, Bachtin, Evdokimov and Vyšeslavcev. The research has to map and make available to current philosophical and ethical inspirations of Russian thinking in the domestic environment and give their ethical reflection in the Slovak context.

Riešiteľský kolektív:
PhDr. Peter Rusnák, PhD. – hlavný riešiteľ grantovej úlohy
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. – zástupca zodpovedného riešiteľa
PhDr. Eva Orbanová, PhD. – spoluriešiteľ

Financovanie projektu: 8774 EUR.