Skočiť na hlavný obsah

Inovácia a tradícia v neskorej dobe kamennej a bronzovej na Slovensku II.


prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.    

4 082 €
                       
Projekt nadväzuje na úlohy riešené v grante VEGA v roku 2007-2009. Má 2 časti.
I. rekonštrukcia života v neskorej dobe kamennej v oblasti horného Spiša v Vysokých Tatier.
II. pokračovanie v práci na dlhodobom medzinárodnom projekte PBF (Praehistorische Bronzefunde) – Praveká kovovýroba. Obidve časti spája skúmanie dosahu inovačných procesov na sociálnu-hospodársku štruktúru a duchovný život pravekej spoločnosti.

The project follows tasks solved in the VEGA-grant in the years 2007 – 2009. It has two parts:
I. Reconstruction of life in the late Stone Age in the area of Upper Spiš in High Tatras.
II. Follows the work on the long-term international project of PBF (Prehistoric Bronze Finds) – Prehistoric metal working. Both parts are connected through studying the impact of innovation processes on the social-economic structure and the sacred life of the prehistoric society.