Skočiť na hlavný obsah

Interpersonalita, normativita, generativita: fenomenologický výskum

 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Anton Vydra, PhD.

Doba riešenia: 1.1. 2013-31.12.215

Pridelená dotácia:

 

Anotácia:

 Projekt sa zameriava na úzko prepojené fenomenologické témy tak prostredníctvom štúdia a výkladu týchto tém v dielach fenomenológov, ako aj prostredníctvom vlastného originálneho výskumu: 1. interpersonalita ako variant skúmania intersubjektivity vo fenomenologických analýzach; 2. problematika normativity; 3. otázky generativity, ktoré v Husserlových textoch nachádza súčasná fenomenológia tak po tematickej ako aj po metodologickej stránke (v nadväznosti na ranejšie koncepcie statickej a genetickej fenomenológie). Tieto tri témy sú úzko prepojené a implicitne obsiahnuté vo všetkých fenomenologických skúmaniach konštitúcie sociálneho sveta, politického priestoru, hodnotových orientácií a hodnotových systémov, etického a religiózneho prežívania. Na projekte budeme spolupracovať s Phenomenology Research Centre (ktoré sídli na Southern Illinois University v USA). Hlavnými cieľmi projektu sú tri vedecké workshopy, ktorým budú zodpovedať tri kolektívne monografie členov grantu.

Interpersonality, Normativity, Generativity: Phenomenological Research

The project deals with three closely intertwined phenomenological themes both through study and interpretation of these themes in works of phenomenologists as well as through original research: 1. interpresonality, as variation on research of intersubjectivity; 2. problems of normativity; 3. questions of generativity, which contemporary phenomenology finds in Husserl's texts both from thematic as well as methodological point of view (related to earlier conceptions of static and genetic phenomenology). These three themes are closely intertwined and implicitly included in every phenomenological investigation of constitution of social world, political space, value orientations and value systems, ethical and religious experiencing. We will cooperate with Phenomenology Research Centre (at Southern Illinois University in USA). Project's main objectives are three scientific workshops and three corresponding collective monographs by members of the research team.