Skočiť na hlavný obsah

Transformácie identity človeka v slovenskej spoločnosti


prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. – hlavný riešiteľ

(obdobie riešenia: 2008 – 2010)

Filozoficko-etický a analyticko-syntetický pohľad na fenomén identity a na jej možné transformácie v slovenskej spoločnosti. Úlohou vedecko-výskumného projektu bude zodpovedať nasledujúce otázky: a) Čo rozumieme pod identitou človeka (ontologický status identity, jej štruktúra a etické súvislosti; b) v akom zmysle možno chápať transformácie identity človeka; c) aké procesy transformácie identít prebiehajú v súčasnej slovenskej spoločnosti.

The Transformation of a Person´s Identity in the Slovak Society
The project consists of two phases with methodology approaches relevant to each phase.
In the first phase, the aim of the project will be the analysis of the ontological status of identity, its nature, structures and answering the question of the ethical implications of identity. The methodology of this phase will be defined hermeneutic-phenomenologically, etymologic-linguistically and analytically. The research will be preceded by the analysis of the philosophical conceptions of identity. The next result of the project will be aimed at answering the question in what sense the changes of a person's identity can be understood. The methodology will be defined hermeneutic-phenomenologically and analytic-comparatively.

Riešiteľský kolektív:
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. – hlavný riešiteľ grantovej úlohy
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. – zástupca zodpovedného riešiteľa
PhDr. Eva Orbanová, PhD. – spoluriešiteľ
Mgr. Jana Hrašková, PhD. – spoluriešiteľ
Mgr. Peter Rusnák, PhD. – spoluriešiteľ
prof. Dr. Josef Dolista, PhD., ThD. – spoluriešiteľ
doc. PhDr. Karol Orban, PhD. – spoluriešiteľ

Financovanie projektu: 1892,68 EUR.