Skočiť na hlavný obsah

Premeny novovekej spoločnosti (2008 – 2010)


V období novoveku prechádzala spoločnosť významnými, ale aj zložitými spoločenskými politickými, hospodárskymi a sociálnymi premenami. Tieto premeny je možné sledovať vo viacerých, navzájom sa prelínajúcich rovinách a tak prezentovať historické javy v ich chronologickej a obsahovej prepojenosti.


The changes of early modern society

The society in the period of Early Modern Ages was undergoing very complicated social, political, cultural and public reforms. These changes are possible to observe in several, together blend levels and after this manner to present historical phenomena in their chronological and contextual interconnection.

Zuzana Lopatková
Miloš Marek
Marta Dobrotková
Ivana Fialová