Skočiť na hlavný obsah

Rimania a Germáni na strednom Dunaji: kontakty a konfrontácie


doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.    
Prof. Dr. Werner Jobst
Mgr. Erik Hrnčiarik
Mgr. Ivana Kvetánová
Mgr. Michal Bernát (D)
Mgr. Andrea Ďurianová (D)
Mgr. Viktória Tittonová (D)
Mgr. Kamil Švaňa (D)

4452 €    

Projekt je zameraný na skúmanie koexistencie Rimanov a Germánov ako významných etník v stredodunajskom priestore, s ťažiskom na juhozápadom Slovensku a priľahlej oblasti v dobe rímskeho cisárstva (1.-4. stor. n.l.). Jeho cieľom je  spracovanie vybraného súboru archeologických prameňov (kamenných pamiatok, keramiky, kostených a parohových výrobkov, bronzovej plastiky, šperkov, súčastí odevu a výzbroja) z dvoch kľúčových lokalít - rímskeho tábora v Iži (SK) a  kultového miesta Carnuntum/Pfaffenberg (A) a z územia naddunajského barbarika. Výstupom projektu bude elektronická textová a grafická databáza nálezov, ich vyhodnotenie v širšom historickom kontexte a publikovanie prostredníctvom prednášok, prezentácií, konferencií, odbornej a vedeckej tlače a elektronických médií.    

The purpose of the project is a research  of coexistence of the Romans and Germans in the Middle-Danube-Region, incl. the territory of the SW Slovakia during the Roman Period (1st-4th cent. AD), based on  the evaluation of  selected archaeological finds (stone monuments, pottery, bone and antlers products, bronze works, jewels, clothes components and parts of military equipment) from two important archaeological sites - the Roman fort at Iža (SK), the centre of cult at Carnuntum/Pfaffenberg (A) and from barbaricum.  The aim is to create electronic text and graphic databases, and to evaluate and publish the studied sources in a wider historical context.