Skočiť na hlavný obsah

Pramene k novovekým slovenským dejinám (2011 – 2013)


Vydávanie prameňov k dejinám stredoveku a k dejinám 20. storočia na Slovensku už dosiahlo dobrú úroveň aj v kvalite, aj v kvantite. Vzhľadom na rozmach písomnej produkcie a dĺžku obdobia vydávanie prameňov z obdobia novoveku je stále výnimočnou udalosťou.  Pre potreby odborníkov, ale aj záujemcov o dejiny národa je potrebné sprístupňovať pramene, aj novoveké,  v kritických vedeckých edíciách.

Zuzana Lopatková
Martin Garek
Martina Pillingová


Sources for Slovak Modern History

Publishing of sources for Middle age and History of 20th century has achieved a high level in quality and quantity too. In regard of expansion of written production and a length of period the publishing of sources for modern times is still an extraordinary event. The sources from Early  Modern Age in critical scientific editions should be made available for needs of specialists, but also for people interested in history.