Skočiť na hlavný obsah

Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia – slovníky a promočné vydania


Roky riešenia: 2006 – 2008

Zoznam riešiteľov: prof. Daniel Škoviera (vedúci riešiteľ), Mgr. Katarína Karabová - Šotkovská, PhD., Mgr. Nicol Sipekiová, PhD., Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Išlo o pilotný projekt k dlhodobému výskumu pracoviska, ktorý mapoval produkciu Trnavskej univerzitnej tlačiarne v 17. a 18. storočí. Riešitelia sa venovali čiastkovým témam a spracovávali gramatické príručky, epické i básnické diela a zároveň latinské texty, ktoré súviseli s pôsobením univerzity v Trnave. Výstupom projektu bolo viacero čiastkových štúdií uverejnených v domácich i zahraničných periodikách, ako i kritické latinsko-slovenské vydanie diela Jána Kazyho Stoa vetu set nova (Trnava 2009).

It concerned a pilot project of a long-term research of a workplace which was mapping the production of Trnava University Press in the 17th and 18th centuries. The project participants were dealing with partial topics and preparing grammar handbooks, epic and poetic works and also Latin texts related to the existence of the university in Trnava. The project outputs were numerous partial studies published in both domestic and foreign periodicals, as well as critical Latin and Slovak issue of the work of Ján Kazy Stoa vetu set nova (Trnava 2009).