Skočiť na hlavný obsah

Rimania  a Germáni na severopanónskych hraniciach a v ich predpolí: archeologické pramene z juhozápadného Slovenska


doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.        
Dr. phil. Erik Hrnčiarik
Mgr. I. Kvetánová, PhD.
Mgr. M. Bernát (D)
Mgr. A. Ďurianová (D)

1659,70 €                        

Projekt je zameraný na spracovanie vybraného súboru archeologických prameňov (kamenných pamiatok, keramiky, kostených a parohových výrobkov, bronzovej plastiky, šperkov, súčastí odevu a výzbroja) z juho-západného Slovenska, ktoré dokladajú pobyt Rimanov a Germánov na tomto území v 1.-4. stor. po Kr. Jeho cieľom je vytvoriť elektronickú textovú a grafickú databázu nálezov a nálezových celkov, vyhodnotiť a publikovať skúmané pramene v širšom historickom kontexte.

The purpose of the project is a complex evaluation of selected archaeological finds (stone monuments, pottery, bone and antlers products, bronze works, jewels, clothes components and parts of military equipment) from SW Slovakia, which rpve that Romans and Germans stayed in this territory during the 1st-4th centuries AD. The aim is to create electronic text and graphic databases, and to evaluate and publish the studied sources in a wider historical context.