Skočiť na hlavný obsah

Postavenie latinčiny na Slovensku v 19. storočí  


Roky riešenia: 2009 – 2012

Zoznam riešiteľov: Mgr. Angela Škovierová, PhD., Mgr. Erika Juriková, PhD., prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., Mgr. Miriam Poriezová, PhD., Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Objem pridelených financií: BV 14 381 EUR, KV 4 995 EUR

Projekt bol zameraný na výskum komunikačných úloh latinčiny v priebehu 18. a 19. storočia na území dnešného Slovenska. Jednotliví riešitelia mapovali používanie latinčiny v rôznych oblastiach vedeckého a spoločenského diania, a to v cirkevno-historických dokumentoch, didaktickej literatúre, školstve a vzdelávaní, vedeckej produkcii a korešpondencii, kázňovej tvorbe a vybraných žánroch svetskej literatúry. Na základe výsledkov výskumov riešiteľského kolektívu možno konštatovať, že napriek dlhodobo dominantnému postaveniu latinčiny v priebehu 18. a v prvej polovici 19. storočia v cirkevnej spisbe, školstve a vedeckej produkcii je evidentná vzájomná interferencia latinčiny a vernakulárnych jazykov. V jazykovej oblasti sa to prejavovalo vo vzniku separátnych jazykových disciplín, v didaktickej literatúre prenikaním a posilňovaním národných jazykov. Vo vedeckej spisbe a komunikácii, v matrikách a farských kronikách naďalej prevládala latinčina.

The project was focused on the research of communication tasks during the 18th and the 19th centuries in the territory of today´s Slovakia. Individual participants mapped the use of Latin in various areas of scientific and social course of events, specifically in church and historic documents, didactic literature, education and training, scientific production and correspondence, preaching works and selected genres of world literature. Based on the results of the research of the participants team it may be stated that despite the long-lasting dominant position of Latin during th 18th and in th first half of th 19th centuries in church literature, education and scientific production, mutual interference of Latin and vernacular languages is apparent. In the language area it was reflected in the development of separate language fields, in didactic literature by penetrating into and strengthening national languages. In the scientific literature and communication, in vital records and parish chronicles dominated Latin.