Skočiť na hlavný obsah

Keltské a germánske osídlenie v severnej časti Karpatskej kotliny   


doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.    

1792,48 €

Projekt chce zhromaždiť a pripraviť pre všeobecné použitie zásadné pramene k poznaniu včasnohistorického vývoja osídlenia v severnej časti Karpatskej kotliny, s ťažiskom na otázky etapizácie historického vývoja a hospodársky rozvoj, ale aj na zostavenie etnicko-kultúrnej mapy predslovanského osídlenia nášho územia.

The project sets out to gather and prepare for general use essential sources to knowing the early historical development of settlement in the northern part of the Carpathian basin, with focus on the questions of the phasing of historical development, on economic development, and on designing an ethno-cultural map of pre-Slavic settlement on our territory.